Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- / /
SdDUUE- /S -Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Zadanie 2: Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
Komunikat widoczny na stronie od: 17.03.2011 r. do: 11.03.2012 r.


Nr postępowania: A120-211-29/11/KSZ
Program Regionalny Pomorskie w Unii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
17/03/2011 S53 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

2011/S 53-086557

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
Do wiadomości: Katarzyna Szubińska
80-952 Gdańsk
POLSKA
Tel. +48 585232344
E-mail: katarzyna.szubinska@ug.edu.pl
Faks +48 585523741

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.ug.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziele na zadania:
— zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,
— zadanie 2: Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego – Wita Stwosza w Gdańsku.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na zadania:
— zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,
— Zadanie 2: Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego – Wita Stwosza w Gdańsku o powierzchni całkowitej 23 544,30 m2 i kubaturze 87 265,13 m3 wraz z instalacjami, sieciami i przyłączami, wyposażeniem technologicznym, zagospodarowaniem terenu, ciągami pieszo – jezdnymi.
1.2. Przedmiotem zamówienia jest również serwis, przeglądy oraz konserwacja wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych oraz pielęgnacja zieleni.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45214400

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Budynek posiadać będzie:
— powierzchnię zabudowy 4 815,00 m2,
— powierzchnie całkowitą 23 544,30 m2 w tym:
—— zadanie 1: 15 986,42 m2,
—— zadanie 2: 7 557,88 m2,
— kubaturę 87 265,13 m3,
— miejsc zewnętrznych postojowych – 200 mp. (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
— miejsc postojowych w garażu podziemnym – 20 mp.
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia):
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 wraz z późniejszymi zmianami).
3. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
4. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
5. Miejsce złożenia wadium.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść do dnia 27.04.2011 r. do godz. 12:00 przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem: „Postępowanie nr A120-211-29/11/KSZ - NEOFILOLOGIA” Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.d);
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
— który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
— który został wykluczony z postępowania,
— którego oferta została odrzucona.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny oferty. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:
a) gwarancjach bankowych;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) pieniądzu;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Wykonawca może złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy odrębnie dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.
4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434.
6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi.
Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 15 dni od otrzymania żądania zapłaty.
7) Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 1) służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
8) W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
9) Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.
10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, może być złożone oddzielnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
11) Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (100 %) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie (70 %) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
12) Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Sposób rozliczenia.
1. Za roboty budowlano-montażowe:
1.1. strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane roboty w okresach miesięcznych odrębnie dla Zadania 1 i odrębnie dla zadania 2;
1.2. podstawą do wystawienia faktury będą protokoły procentowego zaawansowania robót sporządzone odrębnie dla Zadania 1 i odrębnie dla Zadania 2, potwierdzone i zaakceptowane przez Koordynatora Projektu sporządzone zgodnie z elementami robót ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
1.3. Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane, łącznie do 80 % wartości całkowitego wynagrodzenia za poszczególne zadania określonego w § 3 ust. 2 lp. 1 kol. 5 oraz lp. 2 kol. 5 umowy;
1.4. pozostałe 20 % wartości zostanie wypłacone wraz z rozliczeniem faktur końcowych;
1.5. złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem opisanych w § 3 ust. 2 lp. 3 umowy, podpisaniu protokołu końcowego i uzyskaniu pozwolenia zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane.
2. Za serwis, przeglądy i konserwację oraz pielęgnację zieleni - wynagrodzenie wg. § 3 ust. 2 lp. 3 umowy płatne w czasie gwarancji, w okresach kwartalnych w równych częściach, po przeprowadzeniu usługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, usunięciu nieprawidłowości, sporządzeniu protokołu i uzyskaniu potwierdzenia przez Zamawiającego i branżowego inspektora nadzoru. Zakres i okresy przeprowadzanych czynności serwisowych, konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zostaną przedstawione Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorowych.
3. Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności przysługujące Podwykonawcom (producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.
4. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem:
— ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót,
— ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót,
— parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować,
— cen materiałów z kosztorysu ofertowego.
W przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen Sekocenbudu dla województwa pomorskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Sposób rozliczenia robót w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców.
1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawców będą stanowiły protokoły zaawansowania wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
2. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawców nie częściej, niż raz w miesiącu.
3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcom, zostanie ujęte w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia odrębnie dla zadania 1 i zadania 2.
4. Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur końcowych Podwykonawców, sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.
5. Rozliczenie należności Wykonawcy i Podwykonawców wynikające z faktur przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 6a umowy.
Warunki płatności.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.
2. Należność za wykonane roboty płatna będzie na konto Wykonawcy.
3. Termin płatności faktur za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.
Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców.
1. Należność za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcom.
2. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy złożony zgodnie ze wzorem o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy. Kopia faktury powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca składa fakturę za miesiąc rozliczeniowy wraz z kopią faktury Podwykonawcy i oświadczeniem Podwykonawcy, że Wykonawca uregulował należności wynikające z tej faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące w szczególności:
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej minimum 20 000 m² każdy (w tym jeden budynek użyteczności publicznej) wyposażonych w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne - system zarządzania budynkiem, audiowizualne) o wartości nie mniejszej niż 45 000 000 PLN netto (każda).
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym;
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia kierownikiem budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16.5.2006 r.) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, który kierował co najmniej dwiema budowami obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie mniejszej, niż 15 000 m2 (każda) i wartości robót min. 22 000 000 PLN brutto każda;
5.1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) osiągnął łącznie w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 400 000 000 PLN,
b) posiadaj środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 40 000 000 PLN,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5.1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
5.1.6. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w punktach 5.1.2,5.1.3. i 5.1.4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia - nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
VI.A. Do oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć:
1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1.1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dołączyć jako załącznik nr 2 do oferty;
1.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej minimum 20 000 m² każdy (w tym jeden budynek użyteczności publicznej) wyposażonych w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne - system zarządzania budynkiem, audiowizualne) o wartości nie mniejszej, niż 45 000 000 PLN netto (każda) z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej, powierzchni całkowitej) i wartości (netto - bez VAT), daty i miejsca wykonania, oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - dołączyć jako załącznik nr 5 do oferty;
1.3. oświadczenie dotyczące kierownika budowy zawierające dane:
— o osobie skierowanej do kierowania budową, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— o podstawie do dysponowania tą osobą (rodzaj stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej); że osoba, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy, kierowała co najmniej dwiema budowami obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie mniejszej, niż 15 000 m2 (każda) i wartości robót min. 22 000 000 PLN brutto (każda),
— wykaz zrealizowanych budów z jej udziałem,
— dołączyć jako załącznik nr 6 do oferty.
1.4. kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- dołączyć jako załącznik nr 7 do oferty;
1.5. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dołączyć jako załącznik nr 8 do oferty;
1.6. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lat obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres - dołączyć jako załącznik nr 9 do oferty.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
3. W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. składa każdy z Wykonawców. Odnośnie dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.-1.6. Wykonawcy ci mogą złożyć dokumenty, z których będzie wynikało, że łącznie spełniają dany warunek. Wystarczające jest także ich złożenie przez jednego z Wykonawców, jeżeli samodzielnie spełnia warunek.
VI.B Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - dołączyć jako załącznik nr 3 do oferty,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; - dołączyć jako załącznik nr 4 do oferty,
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- dołączyć jako załącznik nr 10 do oferty,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- dołączyć jako załącznik nr 11 do oferty,
1.5. aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - dołączyć jako załącznik nr 12 do oferty,
1.6. aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- dołączyć jako załącznik nr 13 do oferty;
2. w przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.1-1.6;
3. dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
VI.C. Pozostałe dokumenty:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia winni nadto złożyć:
1.1. tabela wynagrodzenia ryczałtowego- dołączyć jako załącznik nr 1 do oferty,
1.2. oświadczenie o podwykonawcach – dołączyć jako załącznik nr 14 do oferty,
1.3. oświadczenie dotyczące serwisu – dołączyć jako załącznik nr 15 do oferty,
1.4. dowód wniesienia wadium- dołączyć jako załącznik nr 16 do oferty;
2. w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 SIWZ;
3. w przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) ww. (w pkt 1.1-1.4) dokumenty powinny być złożone łącznie (jeden komplet dokumentów dla wszystkich Wykonawców) przez pełnomocnika reprezentującego wszystkich Wykonawców;
4. wymagane przez Zamawiającego dokumenty winny być złożone w formie oryginałów bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) lub notariusza;
5. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik(nicy), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza) – zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
VI.D. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. VI.B:
1) pkt 1.2-1.4 i pkt. 1.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.
VI. E. Okoliczności umożliwiające uzupełnianie oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. F. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała do wspólnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
b. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców;
c. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych;
d. wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta;
e. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
f. spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie nie podleganiu wykluczeniu przez Wykonawców ubiegających się łącznie o udzielnie zamówienia opisane zostało w pkt VI A.3 oraz w pkt VI B.2;
g. składanie pozostałych dokumentów opisane zostało w pkt VI C.3.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dołączyć jako załącznik nr 7 do oferty.
1.5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dołączyć jako załącznik nr 8 do oferty.
1.6. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lat obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - dołączyć jako załącznik nr 9 do oferty.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) osiągnął łącznie w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 400 000 000 PLN;
b) posiadaj środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 40 000 000 PLN;
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5.1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3)Zdolność techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
A120-211-29/11/KSZ
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 27.4.2011 - 12:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 0,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Wykonawca pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego za skopiowanie dokumentacji oraz jej przekazanie.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.4.2011 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.4.2011 - 12:15

Miejsce

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, POLSKA, sala 45.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: 1.4. Zadanie 1 - „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks +48 22458800 / 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks +48 22458800 / 224587803

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.3.2011

DOKUMENTY DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

zestaw 1

zestaw 2

  1. załącznik nr 1 do zestawu 2
  2. załącznik nr 2 do zestawu 2

zestaw 3

zestaw 4

 1. załącznik nr 1 do zestawu nr 4

 2. załącznik nr 2 do zestawu nr 4:

 3. załącznik nr 3 do zestawu nr 4

 4. załącznik nr 4 do zestawu nr 4:

 5. załącznik nr 5 do zestawu nr 4

 6. załącznik nr 6 do zestawu nr 4

 7. załącznik nr 7 do zestawu nr 4

 8. załącznik nr 8 do zestawu nr 4

 9. załącznik nr 9 do zestawu nr 4

10. załącznik nr 10 do zestawu nr 4

11. załącznik nr 11 do zestawu nr 4

12. załącznik nr 12 do zestawu nr 4 :

13. załacznik nr 13 do zestawu nr 4

14. załącznik nr 14 do zestawu nr 4

15. załącznik nr 15 do zestawu nr 4

16. załącznik nr 16 do zestawu nr 4

17. załącznik nr 18 do zestawu nr 4

18. załącznik nr 19 do zestawu nr 4

19. załącznik nr 20 do zestawu nr 4

20. załącznik nr 21 do zestawu nr 4

21. załącznik nr 22 do zestawu nr 4

22. załacznik nr 23 do zestawu nr 4

23. załącznik nr 24 do zestawu nr 4

24. załącznik nr 25 do zestawu nr 4

25. załącznik nr 26 do zestawu nr 4

26. załącznik nr 27 do zestawu nr 4

27. załącznik nr 28 do zestawu nr 4

zestaw 5

  1. zmodyfikowany załącznik nr 1 do zestawu nr 5 - Przedmiar robót budowlanych z 21.04.2011 r.
  2. załącznik nr 17 do zestawu nr 5:

zestaw 6

  1. załącznik nr 1 do zestawu nr 6

"Po zapisaniu WSZYSTKICH załączników w tym samym katalogu na dysku Państwa komputera, należy rozpakować (dwukrotnie kliknąć) pierwszy z nich - z rozszerzeniem 001.Do rozpakowywania plików można użyć darmowego programu 7zip (Windows)" 

 2. załącznik nr 2 do zestawu nr 6 - zmodyfikowany załączik nr 1 do SIWZ ( formularz ofertowy)

 3. załącznik nr 3 do zestawu nr 6- Tabela wynagrodzenia ryczałtowego ( zmodyfikowana dn. 29.04.2011r.)

zestaw 7

  1. załącznik nr 1 do zestawu nr 7
  2. załącznik nr 2 do zestawu nr 7
  3. załącznik nr 3 do zestawu nr 7

------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE WYNIKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAKomunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych

Załączniki

OGŁOSZENIE WYNIKU
wielkość: [124 kB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
wielkość: [538 kB]
zalacznik_nr_11Przedmiarykan_deszcz_18_04.zip
wielkość: [158 kB]
zalacznik_nr_20__lista_sygnalow_BMS.pdf
wielkość: [43 kB]
zalacznik_nr_21__NeofilologiaRewizja_1_rysunku_AV5.pdf
wielkość: [82 kB]
Załącznik nr 10 do umowy
wielkość: [316 kB]
Załącznik nr 11 do umowy
wielkość: [305 kB]
Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
wielkość: [10079 kB]
Załącznik nr 6 - przedmiary robót
wielkość: [7630 kB]
OGŁOSZENIA
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Pytania i odpowiedzi
Zestaw 1
wielkość: [109 kB]
Zestaw 2
wielkość: [109 kB]
Zestaw 3
wielkość: [2691 kB]
Zestaw 4
wielkość: [2417 kB]
Zestaw 5
wielkość: [342 kB]
Zestaw 6
wielkość: [676 kB]
Zestaw 7
wielkość: [286 kB]
załącznik nr 1 do zestawu 4
załącznik nr 1 do zestawu 4
wielkość: [1256 kB]
Załącznik nr 1 do zestawu 2
załącznik nr 1 do zestawu 5
załącznik nr 1 do zestawu 6
załącznik nr 1.1 do zestawu 6
wielkość: [9437 kB]
załącznik nr 1.2 do zestawu 6
wielkość: [9437 kB]
załącznik nr 1.3 do zestawu 6
wielkość: [9437 kB]
załącznik nr 1.4 do zestawu 6
wielkość: [9437 kB]
załącznik nr 1.5 do zestawu 6
wielkość: [7738 kB]
załącznik nr 1 do zestawu nr 7
załącznik nr 1 do zestawu nr 7
wielkość: [4690 kB]
załącznik nr 10 do zestawu 4
załącznik nr 10 do zestawu 4
wielkość: [1418 kB]
załącznik nr 12.1 do zestawu 4
załącznik nr 12.1 do zestawu 4
wielkość: [7374 kB]
załącznik nr 12.2 do zestawu 4
załącznik nr 12.2 do zestawu 4
wielkość: [3194 kB]
załącznik nr 13 do zestawu 4
załącznik nr 13 do zestawu 4
wielkość: [8772 kB]
załącznik nr 14 do zestawu 4
załącznik nr 14 do zestawu 4
wielkość: [3742 kB]
załącznik nr 15 do zestawu 4
załącznik nr 15 do zestawu 4
wielkość: [1051 kB]
załącznik nr 16 do zestawu 4
załącznik nr 16 do zestawu 4
wielkość: [1529 kB]
załącznik nr 17 do zestawu nr 5
załącznik nr 18 do zestawu 4
załącznik nr 18 do zestawu4
wielkość: [1634 kB]
załącznik nr 19 do zestawu 4
załącznik nr 19 do zestawu 4
wielkość: [503 kB]
załącznik nr 2 do zestawu 4
załącznik nr 2.5 do zestawu 4
wielkość: [62 kB]
Załącznik nr 2 do zestawu 2
załącznik nr 2 do zestawu 4
załącznik nr 2.1 do zestawu 4
wielkość: [291 kB]
załącznik nr 2.2 do zestawu 4
wielkość: [47 kB]
załącznik nr 2.3 do zestawu 4
wielkość: [50 kB]
załącznik nr 2.4 do zestawu 4
wielkość: [57 kB]
załącznik nr 2 do zestawu 6
załącznik nr 2 do zestawu 6
wielkość: [327 kB]
załącznik nr 2 do zestawu nr 7
załącznik nr 2 do zestawu nr 7
wielkość: [458 kB]
załącznik nr 22 do zestawu 4
załącznik nr 22 do zestawu 4
wielkość: [53 kB]
załącznik nr 23 do zestawu 4
załącznik nr 23 do zestawu 4
wielkość: [157 kB]
załącznik nr 24 do zestawu 4
załącznik nr 24 do zestawu 4
wielkość: [2483 kB]
załącznik nr 25 do zestawu 4
załącznik nr 25 do zestawu 4
wielkość: [1634 kB]
załącznik nr 26 do zestawu 4
załącznik nr 26 do zestawu 4
wielkość: [916 kB]
załącznik nr 27 do zestawu 4
załącznik nr 27 do zestawu 4
wielkość: [7273 kB]
załącznik nr 28 do zestawu 4
załącznik nr 28 do zestawu 4
wielkość: [527 kB]
załącznik nr 3 do zestawu 4
załącznik nr 3 do zestawu 4
wielkość: [390 kB]
załącznik nr 3 do zestawu 6
załącznik nr 3 do zestawu nr 7
załącznik nr 3 do zestawu nr 7
wielkość: [540 kB]
załącznik nr 4 do zestawu 4
załącznik nr 4.1 do zestawu nr 4
wielkość: [9871 kB]
załącznik nr 4 do zestawu 4
załącznik nr 4.2 do zestawu 4
wielkość: [9766 kB]
załącznik nr 4.3 do zestawu 4
wielkość: [7104 kB]
załącznik nr 4.4 do zestawu 4
wielkość: [7868 kB]
załącznik nr 5 do zestawu 4
załącznik nr 5 do zestawu 4
wielkość: [7508 kB]
załącznik nr 6 do zestawu 4
załącznik nr 6 do zestawu 4
wielkość: [4029 kB]
załącznik nr 7 do zestawu 4
załącznik nr 7 do zestawu 4
wielkość: [8772 kB]
załącznik nr 8 do zestawu 4
załącznik nr 8 do zestawu 4
wielkość: [49 kB]
załącznik nr 9 do zestawu 4
załącznik nr 9 do zestawu 4
wielkość: [1763 kB]
Załączniki do oferty
Załącznik nr 1 do oferty
wielkość: [128 kB]
Załącznik nr 1 do oferty
wielkość: [541 kB]
Załącznik nr 14 do oferty
wielkość: [306 kB]
Załącznik nr 15 do oferty
wielkość: [306 kB]
Załącznik nr 2 do oferty
wielkość: [307 kB]
Załącznik nr 3 do oferty
wielkość: [306 kB]
Załącznik nr 4 do oferty
wielkość: [307 kB]
Załącznik nr 5 do oferty
wielkość: [314 kB]
Załącznik nr 6 do oferty
wielkość: [308 kB]
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
wielkość: [326 kB]
Załącznik nr 2 do SIWZ
wielkość: [319 kB]
Załącznik nr 3 do SIWZ
wielkość: [449 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
17.03.2011 r.