Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Struktura organizacyjna


Dane teleadresowe:

adres: ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
telefon: +58 523 2320
fax: +58 523 31 10
e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek, godz. 7.oo - 15.oo

Pion:

Kanclerz

Główne zadania:

1.      Opiniuje tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Uczelni i sposób udzielenia zamówienia.

2.      Przeprowadza proces udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.      Sporządza roczny zbiorczy Plan Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

4.      Prowadzi centralny Rejestr Zamówień Publicznych i Konkursów udzielonych przez Uniwersytet.

5.      Nadzoruje poprawność i aktualizację informacji związanych z zamówieniami publicznymi na stronie internetowej Uniwersytetu.

6.      Udziela zainteresowanej jednostce lub pracownikom informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zamówień publicznych, związanych z realizacją danego zamówienia.

7.      Przechowuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych w Dziale Zamówień Publicznych.

8.      Prowadzi merytoryczną obsługę Elektronicznego Systemu Zamówień Publicznych, w tym Systemu Zamówień Wewnętrznych Uniwersytetu Gdańskiego.

9.      Opiniuje realizację przez jednostki zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.  Przeprowadza instruktaż w zakresie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych na wniosek zainteresowanej jednostki lub pracowników Uczelni.

11.  Inicjuje organizację szkoleń oraz udział pracowników Uniwersytetu w szkoleniach dotyczących zamówień publicznych.

12.  Wnioskuje o powołanie Komisji Przetargowej.

W skład Działu Zamówień Publicznych wchodzą:

-        Sekcja Zamówień Publicznych,

-        Sekcja Realizacji Umów.

1.      Sekcja Zamówień Publicznych:

1)      Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane i prowadzi stosowną dokumentację postępowań.

2)      Przygotowuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

3)      Obsługuje, z wyłączeniem czynności obsługi prawnej, od strony Uczelni proces postępowań odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej.

4)      Sporządza i przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania dotyczące zamówień publicznych udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i planowanych wstępnych zamówień dotyczących robót budowlanych.

5)      Na podstawie sprawozdań przekazanych z jednostek prowadzących Rejestry  zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu sporządza i przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania dotyczące zamówień publicznych udzielonych przez Uczelnię z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Sekcja Realizacji Umów:

1)      Prowadzi elektroniczne rejestry realizacji umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Sekcję Zamówień Publicznych.

2)      Monitoruje stan realizacji zawartych umów dotyczących dostaw sukcesywnych lub usług oraz przekazuje stosowne informacje do Sekcji Zamówień Publicznych z wyłączeniem: umów dotyczących robót budowlanych i inwestycji, umów dotyczących eksploatacji obiektów Uniwersytetu i dostaw mediów, których realizacją przedmiotową zajmują się właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

3)      Przeprowadza kontrolę rejestów zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

4)      Rejestruje i sprawdza poprawność opracowania, odpowiednio dla danego postępowania o zamówienie publiczne lub dokonanych zakupów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie dokumenty księgowe przekazywane przez jednostki organizacyjne, po czym przekazuje je do Działu Finansowego Uniwersytetu.

5) Na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej lub pracowników Uniwersytetu, może przeprowadzać instruktaż w zakresie prowadzenia Rejestrów  zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu na podstawie art. 98 ust. 4 tej ustawy, w tym zamówień udzielonych na podstawie art., 4 pkt 8” i prawidłowego opracowywania dokumentów księgowych w zakresie rzeczowym działalności Działu Zamówień Publicznych.

Ważne dokumenty:

 1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/R/11 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód

 2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/R/12 w sprawie zmiany zarządzenie nr 58/R/08 Rektora UG (z późniejszymi zmianami) z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim  

 3. Zarządzenie Kanclerza UG nr 11/K/12z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie procedury planowania zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Gdańskim

 4. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/R/12 z dnia 06 lipca 2012 roku w sprawie procedury udzielania w Uniwersytecie Gdańskim zamówień publicznych, których wartość wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 14 000 euro finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 5. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 117/R/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 6. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 66/R/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 7. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 101/R/14 z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 8. Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji dotyczących umów na dostawy i/lub usługi zawieranych w ramach procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych

 9. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/16 z dnia 08 marca 2016 roku 
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień public
  znych w Uniwersytecie Gdańskim 

 10. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przypadku potrzeby uzyskania informacji z zakończonych już postępowań: http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2516 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
27.05.2019 r.