Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
logo Uniwersytet Gdański - Zamówienia Publiczne  

Oferta kształcenia

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamówień Publicznych

UWAGA!

Elektroniczne zamówienia publiczne w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych prowadzone są z użyciem platformy zakupowej na profilu nabywcy pod linkiem: platformazakupowa.pl/pn/ug

Na poniższej stronie znajdują się postępowania prowadzone bez użycia platformy zakupowej.

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

/ /
np:
        A120-211-       10                    /   18        /   MP
        A120-211-       10/4d 1.1.       /   18        /   MP

BZP- / /
SdDUUE- /S -Pozostałe postępowania (nie objęte wyszukiwarką)

Informacja dla pracowników UG dotycząca sukcesywnego świadczenia usług druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą dla jednostek i wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego
Komunikat widoczny na stronie od: 09.04.2013 r. do: 31.12.2014 r.


Informacja dla pracowników UG dotycząca sukcesywnego świadczenia usług druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą dla jednostek i wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadzono postępowanie przetargowe nr: A120-211-44/13/ZZ na :

sukcesywne świadczenie usług druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą dla jednostek i wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, w wyniku którego została zawarta umowa z Wykonawcą:

EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna

87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4

Umowa obowiązuje od dnia 09.04.2013r. do 31.12.2014r. lub do wyczerpania wartości umowy – w zależności od tego, który wariant nastąpi pierwszy.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

p. Wojciech Żuchowski tel/fax 54 232 37 23

e- mail: sekretariat@expol.home.pl

Dostawy sukcesywne będą realizowane na podstawie zamówień (składanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, pocztą elektroniczną lub pisemnie z przekazaniem Wykonawcy materiałów na płytach CD, DVD ), transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA

-Projekty wizytówek, papieru firmowego oraz kopert przygotowuje Biuro Promocji UG.

Kontakt: Michał Narloch, e-mail: rekmna@ug.edu.pl, tel. 58 523 2555.

Pozostałe projekty uwzględnione w umowie z firmą Expol (wymienione w załączniku „Formularz cenowy do oferty.pdf”) zamawiający realizuje we własnym zakresie lub z wybranym przez siebie podwykonawcą.

 -Wykonawca potwierdzi e-mailem lub faxem prawidłowość graficzną przygotowanych materiałów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania materiałów do druku, przy czym nie wlicza się dnia w którym wpłynęło zamówienie.

- Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie ale nie dłużej niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia prawidłowości graficznej przygotowanych materiałów, przy czym nie wlicza się dnia w którym wpłynęło potwierdzenie. Wyjątek stanowią dostawy materiałów w postaci broszur (tabela 4 formularz cenowy), dostawa winna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a przy zamówieniu ilości powyżej 2000 szt. istnieje możliwość dostawy w 2 częściach z ostatnią dostawą nie później niż 20 dni roboczych od daty potwierdzenia prawidłowości graficznej przygotowanych materiałów.

-Dostarczane materiały pakowane będą w paczki z opisem zawartości na zewnątrz, opakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed zniszczeniem lub obniżeniem jego jakości w czasie transportu.

-Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania.

Przy zamawianiu powoływać się na numer pozycji z formularza cenowego. Zamówienia można składać elektronicznie pocztą e-mail:

sekretariat@expol.home.pl

-faxem na nr: 54 232 37 23

lub pisemnie na adres Wykonawcy:

EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4

 UWAGA:

W formularzu zamówienia prosimy wpisywać dokładny adres dostawy wraz z podaniem numeru pokoju, imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do odbioru oraz numerem telefonu kontaktowego.

Ponadto, prosimy o wpisywanie adresu alternatywnego np. sekretariatu Państwa JO UG (należy bezwzględnie poinformować Pracownika Sekretariatu o planowanej przesyłce).

W przypadku niemożliwości pozostawienia przesyłki przez dostawcę z przyczyny leżącej po stronie osoby zamawiającej (nieobecność, brak wyznaczonego adresu alternatywnego), Dostawca może naliczyć koszty przesyłki i obciążyć bezpośrednio osobę zamawiającą.

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-44/13/ZZ

Przetarg nieograniczony

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych ……………………………………………………

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Do faktury należy dołączyć kopię wysłanego do firmy zapotrzebowania.

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego tel.: 58 523-23-68Komunikat umieszczony przez: Dział Zamówień Publicznych

Załączniki

Formularz_cenowy_do_oferty.pdf
wielkość: [2813 kB]
Oferta_EXPOL.pdf
wielkość: [437 kB]
zalacznik_nr_8__formularz_zamowienia_uslug_poligra.doc
wielkość: [28 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
09.04.2013 r.