Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Klub Seniora Uniwersytetu Gdańskiego

Klub Seniora

REGULAMIN KLUBU SENIORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

I. Postanowienia ogólne
 1. Klub Seniora tworzy się w celu integracji i aktywizacji środowiska emerytów i rencistów,
  byłych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Prawo członkostwa nabywają wszyscy pracownicy UG z chwilą przejścia na emeryturę
  lub rentę i złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Klubu.
 3. Nie przewiduje się płacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do Klubu
  Seniora UG.
 4. Praca w Klubie Seniora jest całkowicie społeczna.
 5. Dla członków Klubu Seniora przewiduje się legitymacje klubowe potwierdzające
  przynależność do społeczności Uniwersytetu Gdańskiego (koszty legitymacji pokrywają
  członkowie).
 6. Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Klub realizuje zadania we współpracy z władzami i administracją uczelni.

II. Cele i zadania Klubu Seniora

 1. Prowadzenie działalności integracyjnej, kulturalnej i turystycznej.
 2. Informowanie członków Klubu o działalności Klubu.
 3. Współudział w podejmowaniu decyzji w przyznaniu świadczeń socjalnych emerytom
  i rencistom UG poprzez udział przedstawicieli Zarządu w Komisji socjalno-bytowej
  ds. emerytów i rencistów.
 4. Zarząd Klubu opiniuje projekt regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS emerytów
  i rencistów oraz rocznych planów i sprawozdań dotyczących wykorzystania tego
  funduszu.

III. Władze Klubu Seniora

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu Seniora jest najwyższą władzą Klubu. Może być
  Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Ogólne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu.
  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu Seniora
  lub na wniosek 1/5 liczby członków Klubu.
  Do kompetencji Ogólnego Zebrania należy:
  1. Uchwalenie ogólnych kierunków działalności merytorycznej Klubu,
  2. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Klubu,
  3. Uchwalenie wniosków do Władz Uczelni.
 2. Zarząd Klubu Seniora - składa się z minimum 15 osób;
  W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes klubu, którego wyznacza Rektor z wybranych członków Zarządu,
  2. Dwóch Wiceprezesów
  3. Dwóch Sekretarzy,
  4. Członków Zarządu (minimum 9-ciu)
  Zarząd jest organem wykonawczym. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż I raz na kwartał. Kadencja Zarządu trwa przez okres statutowy kadencji Rektora. W skład prezydium Zarządu wchodzą:
  • Prezes Klubu
  • Dwóch Wiceprezesów
  • Sekretarze
 3. Sekcje Specjalistyczne - powołuje się do realizacji odpowiednich zadań. Są to:
  1. Sekcja socjalno-bytowa
  2. Sekcja kulturalno-turystyczna
  3. Sekcja ogólno-informacyjna
  W każdej Sekcji powinno być przynajmniej sześciu członków. Przewodniczący Sekcji i ich zastępcy są Członkami Zarządu Klubu.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i minimum dwóch członków.
  Przewodniczący komisji rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.
 5. Do obowiązków władz Klubu należy:
  1. Opracowanie i realizacja planu działalności Klubu,
  2. Zgłaszanie wniosków do władz UG w sprawach dotyczących seniorów,
  3. Sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań Klubu,
  4. Przedkładanie wniosków do Rektora UG o przyznawanie środków na działalność Klubu.

IV. Środki ua działalność Klubu

 1. Działalność organizacyjna Klubu prowadzona jest w ramach działalności ogólnej
  Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Działalność statutowa Klubu jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych przeznaczonego dla emerytów i rencistów UG, a ponadto może być
  dofinansowana z innych środków UG lub przez zewnętrznych sponsorów.
Legitymacja Klubu Seniora
Legitymacja KS Legitymacja KS

Uchwała w sprawie powołania Klubu Seniora Uniwerystetu Gdańskiego

Uchwala nr 29/04
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania Klubu Seniora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Na podstawie § 13 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

§1

 1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego wyraża zgodę na powołanie Klubu Seniora Uniwersytetu Gdańskiego, który zrzesza dobrowolnie wszystkich emerytów i rencistów Uniwersytetu Gdańskiego. Jednocześnie potwierdza się oficjalnie fakt przynależności emerytów i rencistów do grona społeczności Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do mniejszej uchwały i stanowi jej integralna część.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.04.2010 r.