Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Informacje dla pracowników

Działy


Dane teleadresowe:

adres: ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
telefon: (0-58) 523 24 20, 523 24 24, 523 33 60, 523 33 61, 523 20 28
e-mail: bhp@ug.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek, godz. 7.oo - 15.oo

Pion:

Rektor

Pracownicy:

Inspektorat BHP UG mieści się na I piętrze w „starym” Rektoracie przy ul. Bażyńskiego 1a w Gd. Oliwie:

Kierownik:

 • mgr Aleksandra Radej -   I p.; pok. 107   (tel. 58 523 24 20)

Zastępca Kierownika:

 • mgr Iwona Jaworska -      I p.; pok. 105  (tel. 58 523 24 24)

Pracownicy:

 • mgr Patrycja Dejneka                     - I p.; pok.105 (tel. 58 523 24 24),
 • mgr Wioleta Kardasińska                - I p.; pok.104 (tel. 58 523 33 60),
 • dr Monika Maciąg- Dorszyńska        - I p.; pok.101 (tel. 58 523 20 28),
 • Roman Szynszecki                          - I p.; pok.104  (tel. 58 523 33 60),
 • mgr Bożena Żórawska                    - I p.; pok.106 (tel. 58 523 33 61).

UWAGA!  Szkolenia wstępne bhp - instruktaż ogólny dla nowo zatrudnianych pracowników będą odbywały się w "starym" Rektoracie UG, I p.; pok. 115, ul. Bażyńskiego 1a w dniach i godzinach:

wtorek, środa  i  piątek: od godz. 7.30 (rozpoczęcie) do godz. 9.30

Główne zadania:

 1. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i występuje z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp oraz na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 2. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 3. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji Uczelni, w ocenie remontów oraz odbiorach technicznych nowo budowanych oraz przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy z urządzeniami mającymi wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Kompletuje i przechowuje dokumentacje dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków studenckich, prowadzi rejestry wypadków pracowniczych i studenckich, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 7. Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych bhp oraz opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Przygotowuje i wysyła dokumentację stanowiącą podstawę do ubiegania się w ZUS poszkodowanego pracownika o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej i wypadku przy pracy.
 9. Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przez laboratorium posiadające certyfikację, pomiarów i badań środowiska pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, prowadzi kartoteki i rejestry wyników tych badań.
 10. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz bierze udział przy organizowaniu okresowych szkoleń dla pracowników w zakresie bhp, udzielania pierwszej pomocy - wybrane zagadnienia, warsztatów z prawidłowej emisji głosu itp.
 11. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Inspektora Sanitarnego i innych organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 12. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 13. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i innych komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Prowadzi doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzuje zagadnienia dotyczące ochrony pracy.

Ważne dokumenty:

Pismo Rektora UG dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych: pobierz

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy można dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy na swoim stanowisku bez zastrzeżeń?
  Odp. Nie można. Sprawę tę reguluje art. 229 Kodeksu pracy, a także zarządzenie Rektora UG Nr 42/R/18 z dnia 05 kwietnia   2018 r. w sprawie badań lekarskich pracowników UG.: http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3391
 2. Kto ponosi konsekwencje służbowe za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań ?
  Odp. Pracodawca i bezpośredni przełożony. 
 3. Co grozi pracownikowi za niewykonanie badań w terminie podanym ww zarządzeniu Nr 42/R/18 Rektora UG, jeśli otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez bezpośredniego przełożonego?
  Odp. Ponieważ jest to niewykonanie podstawowego obowiązku pracowniczego, może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 1 pkt 1 Kodeksu pracy ( z winy pracownika). 
 4. Czy każdemu pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego należą się okulary na koszt pracodawcy?
  Odp. Nie. Sprawę okularów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Jeśli pracownikowi, który codziennie przez co najmniej 4 godziny wykonuje pracę przy monitorze ekranowym (nie dotyczy laptopów), lekarz okulista w czasie badań profilaktycznych stwierdzi konieczność stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z komputerem, to pracownik otrzyma zwrot kosztów do 250 zł od UG, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański, opisanej przez bezpośredniego przełożonego i przesłanej do Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych UG. 
 5. Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach szkodliwych?
  Odp. Nie jest. Jest pracą uciążliwą. Przyjmujemy wymuszoną pozycję ciała, po pewnym czasie, jeśli stanowisko pracy stałej nie jest prawidłowo zorganizowane, (p. Dz.U. z 1998 r.; Nr 148, poz. 973), nasz układ mięśniowo-szkieletowy zaczyna reagować, odczuwać dolegliwości (ból karku, sztywność pleców i nóg, niewyraźne widzenie, drętwienie palców). Należy uciążliwości minimalizować, np. stosować pracę przemienną lub robić przerwy w pracy (co godzinę pracy 5 min. przerwy), dostosować elementy stanowiska pracy do pracownika. 
 6. Czy w obiektach Uczelni wolno palić tytoń?
  Odp. Nie! Ustawa z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 96 z dn. 30.01.1996 r. z późn. zm.) zabrania palenia tytoniu i e-papierosów a także nowatorskich wyrobów tytoniowych w obiektach Uczelni. Obiekty muszą być odpowiednio oznakowane zakazami palenia przez administratorów. Osoba paląca w obrębie oznakowania naraża się na grzywnę w wysokości 500 zł. Nie wolno palić przed wejściami do budynków, ani na klatkach schodowych itp. gdyż można narazić osoby niepalące na bierne palenie. P. zarządzenie Kanclerza UG nr 10/K/16 z 2016 r.:http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3026
 7. Czy Rektor (Dziekan) UG ma obowiązek przeznaczyć jakieś pomieszczenie w każdym budynku na tzw. palarnię?
  Odp. Nie.   
 8. Jak wypełnić skierowanie pracownika na badania profilaktyczne?
  Odp. Sprawa ta uregulowana jest w zarządzeniu Rektora UG Nr 42/R/2018 Rektora UG z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich pracowników UG. Do zarządzenia dołączony został   druk Skierowania na badania lekarskie (p. zał. 1), który wypełnia w dwóch egzemplarzach bezpośredni przełożony.  Pracownik kierowany na badanie obowiązany jest podpisać (+ data) odebranie od przełożonego Skierowania. Pracownicy z niewłaściwie wypełnionym skierowaniem nie będą obsłużeni przez Rejestrację UCK. 
 9. Kto powinien zgłosić i komu, że wydarzył się wypadek przy pracy?
  Odp. Osoba kierująca pracownikami, bezpośredni przełożony, świadek zdarzenia, osoba poszkodowana powinni bezzwłocznie powiadomić Rektora / Kanclerza o zaistniałym zdarzeniu w miejscu pracy. W praktyce - najczęściej i najszybciej powiadamiany jest telefonicznie Inspektorat BHP. Pracownicy Inspektoratu BHP zawsze proszą o pisemne potwierdzenie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu (jest to tzw. Notatka służbowa przełożonego z określeniem daty, godziny, miejsca i okoliczności zdarzenia, z podpisem przełożonego). Jeśli jest to wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny - Rektor / Kanclerz obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściwego terenowo inspektora pracy oraz prokuraturę. 
 10. Kiedy mówimy, że wydarzył się wypadek przy pracy?
  Odp. Na podstawie zebranej dokumentacji (protokoły przesłuchania poszkodowanego, świadka, notatki służbowej przełożonego, dokumentacji lekarskiej) - zespół powypadkowy (przedstawiciel Inspektoratu BHP oraz społeczny inspektor pracy) ustala okoliczności i przyczyny zdarzenia. Jeśli zgodnie z definicją wypadku przy pracy (od 1 stycznia 2003 r. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.) - dane zdarzenie spełnia jej wymogi - sporządzony zostaje Protokół Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wypadku przy Pracy, który zatwierdzany jest przez Rektora / Kanclerza.  Uwaga: uraz musi być udokumentowany przez lekarza, np. z  SOR.

Adresy internetowe dot. prawa pracy i bhp:

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
27.07.2018 r.