Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3400

Strona 1 z 170 : 1 2 3 4 ... 170 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 76/R/18 2018-07-12 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 16
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do Regulaminu: INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WNIOSKOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
 3. Załącznik nr 10: Wniosek do Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG
 4. Załącznik nr 11: Wzór zestawienia zamówień publicznych realizowanych w ramach Projektu
 5. Załącznik nr 12: Przykładowy wzór opracowywania dokumentów księgowych
 6. Załącznik nr 13: Karta monitoringowa postępów w realizacji Projektu
 7. Załącznik nr 14: Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego
 8. Załącznik nr 1: Karta Projektu (formularz zgłoszeniowy)
 9. Załącznik nr 2: Oświadczenie Kierownika Projektu dotyczące ustalenia kwalifikowalności podatku VAT, przychodów projektu oraz źródeł finansowania wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych
 10. Załącznik nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
 11. Załącznik nr 4: Opinia Komitetu Sterującego ds. Pro
Zarządzenie Rektora 75/R/18 2018-07-12 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 74/R/18 2018-07-12 w sprawie utworzenia międzywydziałowych interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Chemia z Fizyką realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ) Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Rektora 73/R/18 2018-07-11 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (przekształcenie Zakładu Teorii Wychowania w Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej oraz przekształcenie Zakładu Dydaktyki w Zakład Dydaktyki i Andragogiki) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 72/R/18 2018-07-11 w sprawie powołania Platformy Uniwersyteckich Czasopism Naukowych UG Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Porozumienie ze współwydawcą w zakresie publikowania elektronicznej wersji Czasopisma na Platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych UG
Zarządzenie Rektora 71/R/18 2018-07-11 zmieniające zarządzenie nr 66/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Oświadczenie dot. miesięcznego zaangażowania pracownika w realizację wszelkich działań zawodowych
 3. Załącznik nr 8: Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy
Zarządzenie Rektora 70/R/18 2018-07-04 zmieniające zarządzenie nr 29/R/18 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: Opłaty za kształcenie na studiach dla cudzoziemców przyjętych na studia w Uniwersytecie Gdańskim na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
Zarządzenie Rektora 69/R/18 2018-07-04 zmieniające zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 68/R/18 2018-06-28 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Reagowania na Incydenty Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 67/R/18 2018-06-28 w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 66/R/18 2018-06-26 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 65/R/18 2018-06-25 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 10
 1. 1: Oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych
 2. 1: Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
 3. 2: Protokół obdioru do umowy o dzieło
 4. 2: Rachunek do umowu zlecenia
 5. 3: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia
 6. 3: Rachunek do umowy o dzieło
 7. Kopia do wydruku
 8. Wzór umowy o dzieło
 9. Wzór umowy zlecenia
 10. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
Zarządzenie Rektora 64/R/18 2018-06-20 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Filologicznym Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 63/R/18 2018-06-19 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (utworzenie Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 62/R/18 2018-06-18 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii Studiów Podyplomowych Współzarządzanie rozwojem miast i gmin Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Efekty kształcenia Studia Podyplomowe Współzarządzanie rozwojem miast i gmin
Zarządzenie Rektora 61/R/18 2018-06-12 w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies) Liczba: 3
 1. Annex: RULES OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORY OF QUANTUM TECHNOLOGIES
 2. Kopia do wydruku / Disposition No 61/R/18
 3. Załącznik: REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM TEORII TECHNOLOGII KWANTOWYCH
Zarządzenie Rektora 60/R/18 2018-06-08 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Menedżer w instytucjach kultury Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Efekty kształcenia
Zarządzenie Rektora 59/R/18 2018-06-08 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym Studiów Podyplomowych Italianistycznych Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Efekty kształcenia
Zarządzenie Rektora 58/R/18 2018-06-06 w sprawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Rektora 57/R/18 2018-05-25 zmieniające zarządzenie nr 93/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 12
 1. Kopia do wydruku
 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
 3. Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór wniosku o nadanie/ zmianę/ odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych
 4. Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór zezwolenia na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych dla osób nieposiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 5. Załącznik nr 11 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór odwołania zezwolenia na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych dla osób nieposiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 6. Załącznik nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór protokołu zniszczenia danych osobowych
 7. Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 8. Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa - Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych
 9. Załącznik nr 4 do Poli


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.07.2018 r.