Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne

Wyszukiwanie aktów normatywnych

Jak wyszukiwać?

W polach tekstowych można użyć znaków specjalnych, aby zmodyfikować wyniki wyszukiwania:
 • zastępuje dowolną liczbę znaków. Na przykład:
  ma* wyszuka słowa takie jak ma, mały, mama, magazyn
  a *ma* wyszuka słowa takie jak amant, mama, ma;
 • zastępuje jeden znak. Na przykład:
  k?t wyszuka słowa takie jak kot, kat, kąt, kit itp.
Data podpisania:
Rodzaj:
Wydział:


Powiązane hasła:

Lista aktów normatywnych

Liczba znalezionych aktów normatywnych: 3082

Strona 1 z 155 : 1 2 3 4 ... 155 następna »

Liczba wyników na stronie: 20 50 pokaż wszystkie

Rodzaj Nr aktu Data podpisania Tytuł Załączniki
Sortuj malejąco
Zarządzenie Rektora 2/R/17 2017-01-11 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (przekształcenie Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych w Katedrę Ekonomiki Transportu) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 1/R/17 2017-01-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na okres kadencji 2016-2020 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 148/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenie nr 131/R/16 Rektora UG w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 6
 1. Kopia do wydruku
 2. Umowa zlecenia
 3. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia - oświadczenie
 4. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia - rachunek
 5. Załącznik nr 3 do umowy zlecenia: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia - zaświadczenie
 6. Załącznik nr 4 do umowy zlecenia: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia - ewidencja
Zarządzenie Rektora 147/R/16 2016-12-28 w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 10
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do umowy: Kalkulacja kosztów przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 3. Załącznik do umowy: Kalkulacja kosztów przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora
 4. Załącznik do umowy: Kalkulacja kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego
 5. Załącznik nr 1: Umowa w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
 6. Załącznik nr 2: Umowa w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, finansowanej przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora
 7. Załącznik nr 3: Umowa w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 8. Załącznik nr 4: Umowa w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, finansowanej przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 9. Załącznik nr 5: Um
Zarządzenie Rektora 146/R/16 2016-12-28 w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego (przekształcenie Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii w Pracownię Języka, Kultury i Społeczeństwa Finlandii) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 145/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020 Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 144/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/R/16 Rektora UG w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 3: WYTYCZNE W SPRAWIE TREŚCI ANKIET WYKORZYSTYWANYCH W BADANIACH ANKIETOWYCH PROWADZONYCH W UG
Zarządzenie Rektora 143/R/16 2016-12-28 w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 5
 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA DZIAŁANIAMI NIEKONWENCJONALNYMI I TERRORYSTYCZNYMI W OBIEKTACH I NA TERENIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 2. Kopia do wydruku
 3. Załącznik nr 1 do Instrukcji: Protokół rozmowy z osobą zgłaszającą podłożenie ładunku wybuchowego lub niebezpiecznego
 4. Załącznik nr 2 do Instrukcji: Wykaz telefonów alarmowych
 5. Załącznik nr 3 do Instrukcji: Charakterystyka obiektów UG
Zarządzenie Rektora 142/R/16 2016-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących gospodarowania majątkiem trwałym oraz inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 141/R/16 2016-12-28 w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersyteckiego Systemu Świadczenia Pomocy Informatycznej Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 140/R/16 2016-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii (utworzenie Katedry Biologii i Genetyki Medycznej i Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii) Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 139/R/16 2016-12-28 w sprawie Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik do Zasad
 3. Zasady gospodarki finansowej UG
Zarządzenie Rektora 138/R/16 2016-12-22 w sprawie zapobiegania w Uniwersytecie Gdańskim agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców Liczba: 2
 1. Decree No. 138/R/16: Eliminate aggression or discrimination
 2. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 137/R/16 2016-12-21 w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 11
 1. Kopia do wydruku
 2. Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Umowa w sprawie udzielenia pożyczki
 6. Załącznik nr 3a do Regulaminu: Umowa w sprawie udzielenia pożyczki dla emeryta/rencisty UG)
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pożyczki
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie zapomogi dla emeryta/rencisty UG
 9. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym UG w Łączynie
 10. Załącznik nr 7 do Regulaminu: Harmonogram terminów przyznawania i realizacji świadczeń
 11. Załącznik nr 8 do Regulaminu: Tabele świadczeń socjalnych, dofinansowań oraż pożyczek na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Rektora 136/R/16 2016-12-21 w sprawie organizacji, zarządzania i odpowiedzialności związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie Gdańskim Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” Liczba: 3
 1. Kopia do wydruku
 2. Załącznik nr 1: PODZIAŁ ZADAŃ I TERMINY ICH REALIZACJI W SYSTEMIE POL-on
 3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o zgodności danych w systemie
Zarządzenie Rektora 135/R/16 2016-12-19 w sprawie Procedur kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. Procedury kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego
Zarządzenie Rektora 134/R/16 2016-12-16 w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów Liczba: 5
 1. Kopia do wydruku
 2. Opinia dziekana dotycząca wniosku o zwolnienie z opłat
 3. Wniosek studenta o zwolnienie z opłaty za studia
 4. Wzór decyzji odmownej
 5. Wzór decyzji o zwolnieniu z opłat
Zarządzenie Rektora 133/R/16 2016-12-15 w sprawie likwidacji Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 1
 1. Kopia do wydruku
Zarządzenie Rektora 132/R/16 2016-12-15 w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego Liczba: 2
 1. Kopia do wydruku
 2. REGULAMIN CENTRUM STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Zarządzenie Rektora 131/R/16 2016-12-14 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim Liczba: 10
 1. Kopia do wydruku
 2. Oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych
 3. Protokół odbioru do umowy o dzieło
 4. Rachunek do umowy o dzieło
 5. Rachunek do umowy zlecenia
 6. Umowa o dzieło
 7. Umowa zlecenia
 8. Wzór oświadczenia
 9. Wzór zaświadczenia
 10. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych


Legenda - kolor tła:
  - akty normatywne obowiązujące
  - akty normatywne nieobowiązujące

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.01.2017 r.