Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 58/R/11
z dnia 13 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych)zmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 54/R/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ujednolicenia Regulaminu organizacyjnego administracji UG


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 i art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku z późn. zm. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. likwiduje się Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Komputeryzacji UG podporządkowane Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów;
 2. tworzy się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i podporządkowuje się ją Prorektorowi ds. Studenckich.

 

§ 2

W Regulaminie Organizacyjnym Administracji UG:

 1. skreśla się § 51;
 2. dodaje się § 50a w brzmieniu:    
  „Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
  1. Prowadzenie pracowni tyflotechnologicznej dla studentów niewidomych i niedowidzących oraz pracowni projektowania systemów wsparcia osób niepełnosprawnych oraz standaryzacji usług międzywydziałowych.
  2. Projektowanie rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Gdańskim.
  3. Standaryzacja:
   - gromadzenie i analiza norm międzynarodowych i standardów przemysłowych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz wpływanie na krajowy proces standaryzacyjny i legislacyjny.   
   - wyrównywanie zakresu usług specjalistycznych w Uniwersytecie Gdańskim.
  4. Prowadzenie internetowego, dwujęzycznego (polski i angielski) serwisu informacyjnego poświęconego osobom niepełnosprawnym na UG.
  5. Digitalizacja dokumentów na potrzeby niewidomych studentów UG.
  6. Formatowanie i wykonywanie wydruków brajlowskich.
  7. Adaptacja materiałów informacyjnych do potrzeb niewidomych i niedowidzących, w tym:
   - istniejących zasobów Biblioteki Głównej UG i Działu Technicznego UG,
   - materiałów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
  8. Instalacja, konfiguracja i testowanie specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania dla osób niewidomych.
  9. Szkolenie i doradztwo techniczne osób niewidomych.
  10. Gromadzenie i analiza informacji technologicznych o sprzęcie rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
  11. Uzupełnianie uniwersyteckich zasobów w sprzęt i nowe technologie wspomagające osoby niepełnosprawne.
  12. Gromadzenie i analiza dezyderatów środowiskowych.
  13. Interwencje organizacyjne dotyczące osób niepełnosprawnych na UG.
  14. Wypożyczanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego osobom niewidomym i niedowidzącym.
  15. Rzeczoznawstwo technologiczne dla instytucji zewnętrznych (PFRON i.t.p.).
  16. Rzeczoznawstwo w zakresie osób niepełnosprawnych oraz systemów informacyjnych na potrzeby Działu Inwestycji i Rozwoju i Działu Administracji i Transportu.
  17. Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych i nadzór nad ich realizacją.
  18. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [168 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.