Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 55/R/11
z dnia 08 lipca 2011 roku

w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiegozostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 41/R/15
z dnia 08 maja 2015 roku
w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego


uchyla
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 9/R/2002
z dnia 15 marca 2002 roku
w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 207, 211, 212 i 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego podlegają badaniom lekarskim: okresowym i kontrolnym. 
 2. Kandydaci do pracy na Uczelni oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich wstępnych.
 3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonuje się u lekarza świadczącego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG, w jednostce medycyny pracy wybranej przez Uczelnię zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2

 • Skierowanie na badanie lekarskie wstępne wydaje Dział Zarządzania Kadrami UG, określając w nim: jednostkę organizacyjną oraz stanowisko pracy, na którym kandydat do pracy w Uczelni ma być zatrudniony. Wzór druku skierowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Do ww. skierowania dołączona zostaje wypełniona i podpisana przez przyszłego bezpośredniego przełożonego „Charakterystyka stanowiska pracy”, zawierająca szczegółowe informacje o warunkach pracy na danym stanowisku - jeśli osoba kierowana na badania wstępne  będzie wykonywała prace w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wzór druku „Charakterystyki stanowiska pracy” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 •  Podczas wstępnych badań lekarskich osoba kierowana na badania obowiązana jest wykonać także  badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych i uzyskać pisemne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Orzeczenie to (oryginał), osoba kierowana na badania wstępne obowiązana jest oddać bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje kserokopię ww. orzeczenia do Działu Zarządzania Kadrami. Ponadto, osoba skierowana na badania wstępne otrzymuje od lekarza książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisanymi wynikami badań do celów sanitarnych. Książeczkę tę przechowuje pracownik i okazuje na polecenie organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy w UG.

 

§ 3

 1. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy obowiązani są do wykonywania badań lekarskich okresowych i okazania do wglądu bezpośredniemu przełożonemu oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zwanego także „zaświadczeniem”.
 2. Na okresowe badania lekarskie kieruje pracownika bezpośredni przełożony, wypełniający druk: "Skierowanie do lekarza profilaktyka” (załącznik nr 1). „Skierowanie do lekarza profilaktyka” bezpośredni przełożony wydaje pracownikowi co najmniej na 30 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza w aktualnym zaświadczeniu lekarskim.
 3. Jeśli badanie okresowe ma wykonać pracownik zatrudniony w kontakcie z czynnikiem szkodliwym dla zdrowia (np. z Wydziałów: Chemii, Biologii, Oceanografii i Geografii, Matematyki, Fizyki i Informatyki – Instytut Fizyki Doświadczalnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, w tym pracownicy administracyjni i robotnicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z czynnikiem szkodliwym dla zdrowia) – do „Skierowania”, o którym mowa w ust. 2 – należy dołączyć „Charakterystykę Stanowiska Pracy” – wypełnioną szczegółowo i podpisaną przez bezpośredniego przełożonego pracownika (załącznik nr 2).
 4. Lekarz profilaktyk – przed wydaniem orzeczenia o stanie zdrowia pracownika zatrudnionego w warunkach szkodliwych dla zdrowia – w oparciu o informacje zawarte w „Skierowaniu” i w „Charakterystyce stanowiska pracy” i analizę przekazanych przez Uniwersytet Gdański wyników pomiarów Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na stanowisku pracy – może skierować pracownika na dodatkowe badania tzw. pomocnicze.
 5. Oryginał „zaświadczenia” o stanie zdrowia pracownik okazuje bezpośredniemu przełożonemu, najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności poprzednio wydanego „zaświadczenia” o badaniu profilaktycznym. Bezpośredni przełożony obowiązany jest przechowywać kserokopię aktualnego „zaświadczenia” i udostępniać organom kontroli uczelnianej i zewnętrznej.
 6. Drugi egzemplarz „zaświadczenia” o stanie zdrowia pracownika, otrzymuje Uczelnia wraz z fakturą za wykonane badania profilaktyczne pracowników UG, wystawioną przez jednostkę medycyny pracy, świadczącą opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG. Ww. „zaświadczenie” przechowywane jest w aktach osobowych pracownika w Dziale Zarządzania Kadrami.

 

§ 4

 1. Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (wypadkiem) trwającej dłużej niż 30 dni.
 2. Skierowanie na badanie lekarskie kontrolne wydaje bezpośredni przełożony pracownika (załącznik nr 1). W razie potrzeby do skierowania na badanie kontrolne bezpośredni przełożony dołącza szczegółowo wypełnioną „Charakterystykę Stanowiska Pracy” (załącznik nr 2).
 3. Pracownik kierowany na badanie kontrolne powinien przedstawić lekarzowi sprawującemu opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG orzeczenie o zakończeniu leczenia, wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza leczącego.
 4. Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy zwane także „zaświadczeniem” wystawione przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG – pracownik poddany badaniu kontrolnemu obowiązany jest okazać bezpośredniemu przełożonemu oraz w Dziale Zarządzania Kadrami najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. 
 5. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zakaźną pracownik może zostać skierowany przez lekarza profilaktyka na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. W takich przypadkach orzeczenie lekarskie (oryginał) o braku przeciwwskazań lub o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osobypracownik obowiązany jest oddać bezpośredniemu przełożonemu, zaś wpisane wyniki badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych przechowuje pracownik, a na polecenie organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy w UG – okazuje do wglądu.

 

§ 5

 1. Inspektorat BHP UG obowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG i kierowników jednostek organizacyjnych o wynikach pomiarów środowiska pracy wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami na stanowiskach pracy zgłoszonych do zbadania przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Inspektorat BHP UG jest obowiązany do dokonywania analizy i aktualizacji godzin pracy gabinetów lekarskich (laryngologa, okulisty i lekarzy profilaktyków) oraz pracowni (RTG, analiz laboratoryjnych itp.)  jednostki medycyny pracy świadczącej opiekę profilaktyczną nad pracownikami UG i w razie potrzeby drogą elektroniczną powiadamia kierowników jednostek organizacyjnych UG o zmianach. Wzór druku informacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 1. Koszty związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych badań lekarskich, o których mowa w § 1 ponosi Uniwersytet Gdański.
 2. W przypadku konieczności wykonywania badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
 3. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy w Uczelni na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z Uniwersytetem Gdańskim.
 4. W przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczenia o stanie zdrowia, pracownik i pracodawca mogą wystąpić w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku, gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

 

§ 7

 1. Bezpośredni przełożony pracownika, odpowiedzialny jest za egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp, w tym obowiązku poddawania się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim.
 2. Nie można dopuścić do pracy pracownika, który w terminie ustalonym przez lekarza nie poddał się badaniu lekarskiemu, a tym samym nie uzyskał ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

§ 8

W stosunku do osób nieprzestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia stosowane będą sankcje wynikające z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu pracy.

 

§ 9

Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 9/R/2002 z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.