Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 3/R/11
z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiegozostało zmienione przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 23/R/16
z dnia 11 marca 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 3/R/11 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego


zostało zmienione przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 100/R/12
z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 3/R/11 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1438) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego rejestrowany jest w tworzonej na bieżąco bazie Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG.
2. Baza dokumentuje od 2009 roku (w przyszłości możliwa retrokonwersja) dorobek piśmienniczy pracowników UG, w tym pracowników emerytowanych i rencistów oraz osób czasowo zatrudnionych na Uczelni (np. staż naukowy), a także doktorantów i studentów.
3. Rodzaje publikacji rejestrowanych w bazie, o której mowa w ust. 1 są wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Publikacje w czasopismach zaliczane są do dorobku Uczelni tylko wtedy, gdy posiadają afiliację UG, a w przypadku braku informacji o afiliacji wymagane jest oświadczenie autora (patrz § 2 ust. 3), że jego praca należy do dorobku UG. W przypadku innej afiliacji niż UG, praca nie jest zaliczana do dorobku Uczelni.

§ 2

1. Bibliografia tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UG na podstawie materiału bibliograficznego przedstawionego przez autora. Materiał wraz z wypełnionym formularzem (załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia) należy dostarczyć do Biblioteki UG niezwłocznie po jego opublikowaniu osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną (w formie skanów).
2. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące afiliacji (dotyczy publikacji w czasopiśmie - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) oraz afiliacji i objętości wydawniczej (dotyczy monografii oraz rozdziału w monografii - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
3. Materiał przyjmowany będzie tylko w postaci oryginału pracy lub jej kopii obejmującej tekst wraz ze stroną tytułową źródła publikacji, na której znajdują się dokładne dane bibliograficzne. Jeśli praca została opublikowana w wydawnictwach znajdujących się w zbiorach Biblioteki UG - wystarczy tylko informacja autora o niej. W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.
4. Opisy bibliograficzne zawarte w bazie uzupełniane są o odpowiednie wskaźniki bibliometryczne dla danego roku (punktacja ministerstwa, Impact Factor i inne).

§ 3

Rejestracja danych bibliograficznych odbywa się w systemie "ExpertusRWWW firmy SplendorR Systemy Informacyjne", który umożliwia m. in. rejestrację danych bibliograficznych, sporządzanie zestawień tematycznych autora lub jednostki organizacyjnej oraz analizę bibliometryczną.

§ 4

Baza dostępna jest online na stronie http://www.bg.ug.edu.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.