Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/09
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 28/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowychzmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 28/08
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie studiów podyplomowych stanowiącym załącznik do Uchwały nr 28/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 5 dodaje się zdanie o następującej treści:
Termin 2 miesięcy nie dotyczy studiów studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza UG (kształcenie zamawiane) oraz finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
2. W § 8 ust. 1 dodaje się zdanie o następującej treści:
Termin 3 miesięcy nie dotyczy wniosków o utworzenie studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza UG (kształcenie zamawiane) oraz finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
3. W § 9 ust. 1 dodaje się zdanie o następującej treści:
Termin 3 miesięcy nie dotyczy słuchaczy, którzy kierowani są na kształcenie realizowane na zlecenie podmiotów spoza UG oraz finansowane lub współfinansowane z funduszy zewnętrznych, a także jeżeli słuchacz nie ponosi pełnych kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [316 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.