Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 34/09
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 28/08 Senatu UG z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowychzmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 28/08
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) oraz Statutu Uniwersytetu Gdańskiego § 36 ust. 1 pkt 5 uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Studiów Podyplomowych stanowiącym załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Plany i programy studiów podyplomowych są tworzone na podstawie zasad tworzenia planów i programów nauczania określonych przez Senat UG.

2. § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
prowadzenie dziennika studiów, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu lub innego dokumentu zawierającego te same treści i informacje, które zawiera dzienniki studiów.

3. § 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
nadzór nad obsługą studiów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2009 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [305 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.