Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 21/09
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 27/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckichzmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 27/08
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), art. 39 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. nr 1 z 2007 r., poz. 3) z późn. zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich UG, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 27/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego, dokonuje się następujących zmian:
1) w § 8 skreśla się ust. 4
2) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika studiów doktoranckich, doktorant może uzyskać przedłużenie okresu odbywania studiów - z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku uczestniczenia w zajęciach łącznie nie dłużej niż o 1 rok, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
3) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.
4) W § 12 ust. 3, otrzymuje brzmienie:
Decyzję o przedłużeniu studiów doktoranckich podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. Wniosek doktoranta wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację życiową doktoranta, a przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 wraz z opinią opiekuna naukowego, powinien być złożony niezwłocznie, nie później jednak niż w trakcie ostatniego semestru studiów.
5) W § 12 dotychczasowy ust 3 otrzymuje nr 4
6) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych ważnych ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań.
7) W § 17 ust. 2 po pkt 6) dodaje się następujące sformułowanie:
Świadczenia pomocy materialnej przyznaje się na wniosek doktoranta
8) W § 22 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację ustawowej koncepcji studiów trzeciego stopnia wraz z sylabusem poszczególnych przedmiotów

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2009 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [557 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.