Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 28/08
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowychzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 30/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/09
z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 28/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 34/09
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 28/08 Senatu UG z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 18/05
z dnia 24 marca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) oraz Statutu Uniwersytetu Gdańskiego § 36 ust. 1 pkt 5 uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 18/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.