Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 27/08
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckichzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 31/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 21/09
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 27/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 60/08
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 27/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 16/06
z dnia 23 marca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), art. 39 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. nr 1 z 2007 r., poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Senatu UG nr 16/06 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.