Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 18/05
z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowychzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 28/08
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UCHWAŁA WPROWADZAJĄCA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH §§ 2 - 7
III. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE §§ 8 - 10
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH §§ 11 - 12
V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH § 13
VI. ZADANIA DZIAŁU KSZTAŁCENIA § 14
VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH §§ 15 - 17
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  

Na podstawie:

 • art. 4 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.),
 • ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110),
 • Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, § 2 ust. 2 pkt c, § 32 ust. 2

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim, określający zasady tworzenia i funkcjonowania studiów podyplomowych oraz prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Senatu UG z dnia 11 lipca 1994 r. (z późn. zm. z dnia 27 lutego 1997 r. i 11 grudnia 1997 r.) w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych w UG.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie:
  1. art. 4. ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.),
  2. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 67 poz. 2572 z późn. zm.),
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472),
  4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110),
  5. Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, § 2 ust. 2 pkt c, § 32 ust. 2
 2. W rozumieniu regulaminu pojęcie „wydział” oznacza wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą studia podyplomowe.
 3. Jeżeli studia podyplomowe nie są prowadzone przez wydział, to kompetencje dziekana, o których mowa w regulaminie przejmuje dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie, zaś rolę rady wydziału przejmuje właściwa rada.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 2

 1. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich lub zawodowych.
 2. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
 3. Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe zobowiązane są do zapewnienia:
  1. kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów;
  3. materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów;
  4. obsługi administracyjno-technicznej studiów.
 4. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie wieczorowym, zaocznym lub nauczania na odległość.
 5. Studia podyplomowe są odpłatne.
 6. Studia podyplomowe tworzy Senat UG na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senackiej komisji ds. kształcenia.

§ 3

 1. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin dydaktycznych i trwają co najmniej 1 semestr - z wyjątkiem studiów, o których mowa w ust. 2.
 2. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresach:
  1. przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu - w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry,
  2. przygotowania pedagogicznego - w wymiarze co najmniej 330 godzin i trwają co najmniej trzy semestry, realizowane są praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin,
  3. przygotowania do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych - w wymiarze co najmniej 350 godzin

§ 4

 1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, należy złożyć w dziale kształcenia w terminie nie później niż 3 miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów.
 2. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć:
  1. informację zawierającą nazwę studiów, tryb i czas trwania,
  2. warunki rekrutacji na studia,
  3. sylwetkę absolwenta,
  4. program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów,
  5. przewidywaną obsadę kadrową,
  6. wskazanie kandydata na kierownika studiów,
  7. kosztorys studiów, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie się studiów (według wzoru - załącznik nr 1),
  8. wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych.

§ 5

 1. Kosztorys studiów podyplomowych, zaakceptowany przez dziekana i kwestora, zatwierdza prorektor odpowiedzialny za sprawy finansów.
 2. Kosztorys, o którym mowa w ust. 1 sporządza się dla każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych i przedkłada do zatwierdzenia prorektorowi odpowiedzialnemu za sprawy finansów, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Z przychodów studiów podyplomowych dokonuje się odpisu w wysokości 30% na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych oraz do 15% na pokrycie kosztów wydziałowych.

§ 6

 1. Zmiany nazwy studiów podyplomowych, czasu ich trwania lub programu kształcenia obejmującego ponad 25% godzin dydaktycznych zatwierdza prorektor odpowiedzialny za sprawy kształcenia, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 2. Korekty programu studiów podyplomowych obejmujące do 25% godzin dydaktycznych zatwierdza dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

§ 7

 1. Studia podyplomowe likwiduje Senat UG na wniosek rady wydziału.
 2. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa kierownik studiów w dziale kształcenia dołączając:
  1. uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,
  2. wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych,
  3. stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyrażone na piśmie przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w § 2 ust. 2,
  4. projekty wypowiedzenia umów i porozumień - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w § 2 ust. 2.
 3. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych opiniuje senacka komisja ds. kształcenia.
 4. W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne edycje, kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację.

III. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 8

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.
 2. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 184, poz. 1897) - tekst uwzględniający Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. Nr 194, poz. 2003).
 3. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w art. 33a i 33b ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz.385 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz.U. Nr 69, poz. 634).
 4. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach określonych w akcie powołania tych studiów.
 5. Kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

§ 9

Kandydat na studia podyplomowe składa w dziekanacie lub sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (według wzoru - załącznik nr 2),
 2. kestionariusz osobowy (według wzoru - załącznik nr 3),
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
 4. inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji.

§ 10

 1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik lub powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.
 2. Kierownik studiów podyplomowych, w terminie 14. dni od zakończenia rekrutacji, przedkłada w dziale kształcenia imienną listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje prorektor odpowiedzialny za sprawy kształcenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 11

 1. Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje kartę zaliczeniową lub indeks uczestnika studiów podyplomowych. Wzór indeksu określa Rektor UG.
 2. Uczestnik studiów podyplomowych powinien być poinformowany przez kierownika studiów o warunkach ukończenia studiów.
 3. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  bardzo dobry bdb 5,0
  dobry plus db plus 4,5
  dobry db 4,0
  dostateczny plus dst plus 3,5
  dostateczny dst 3,0
  niedostateczny ndst 2,0
  zaliczenie bez oceny zal.  
 5. Uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. Zaświadczenie wydaje kierownik studiów podyplomowych.
 6. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

§ 12

 1. Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia w terminie ustalonym przez kierownika studiów. Brak uiszczenia opłaty jest traktowane jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów. Skreślenia dokonuje kierownik studiów podyplomowych, zawiadamiając dział kształcenia.
 2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminie do 14. dni od rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty za studia. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot części opłaty za studia należy złożyć na piśmie do kierownika studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję.
 3. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po upływie 14. dni od rozpoczęcia zajęć, zwrot wniesionej opłaty za studia nie przysługuje.
 4. Osoba, która przerwała studia podyplomowe, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata. Warunki wznowienia studiów określa kierownik studiów i podejmuje w tej sprawie decyzję.

V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 13

 1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor, na wniosek dziekana, spośród osób, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe.
 2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy:
  1. organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem;
  2. kontrola jakości kształcenia;
  3. nadzór nad obsługą administracyjną studiów;
  4. przeprowadzenie rekrutacji na studia, zgodnie z § 8 - § 10;
  5. przedstawienie, do akceptacji prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia, listy kandydatów na studia, w terminie do 14. dni po zakończeniu rekrutacji;
  6. przedstawienie, do akceptacji prorektora odpowiedzialnego za sprawy finansów, kosztorysu każdej edycji studiów, w terminie do 14. dni przed rozpoczęciem zajęć;
  7. wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych;
  8. podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników, zwrotu opłaty za studia i wznowienia studiów;
  9. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów podyplomowych obejmującej: ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące przebieg studiów;
  10. prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania (indeksy, świadectwa ukończenia studiów i odpisy świadectw);
  11. przedstawienie, do akceptacji prorektora odpowiedzialnego za sprawy finansów, sprawozdania finansowego z każdej edycji studiów, w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu zajęć dydaktycznych (według wzoru - załącznik nr 4).

VI. ZADANIA DZIAŁU KSZTAŁCENIA

§ 14

Do zadań działu kształcenia należy:

 1. załatwianie spraw formalnych związanych z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych;
 2. prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmującej:
  • akta dotyczące utworzenia studiów podyplomowych,
  • ewidencję uczestników studiów podyplomowych,
  • ewidencję wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 3. monitorowanie efektywności kształcenia na studiach podyplomowych;
 4. informowanie kierowników studiów podyplomowych o przepisach dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych.

VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 15

 1. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawują: dziekan i rada wydziału.
 2. Organizacją studiów podyplomowych zajmuje się kierownik studiów podyplomowych.
 3. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych utworzonych w Uniwersytecie Gdańskim sprawuje z upoważnienia rektora - prorektor odpowiedzialny za sprawy kształcenia.

§ 16

Załączniki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt g oraz § 9 pkt a, b oraz § 13 ust 2 pkt k stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907 z późn. zm.),
 2. zarządzenie Rektora UG nr 15/R/99 z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do archiwum UG,
 3. zarządzenie nr 1/D/04 Dyrektora Administracyjnego UG z dnia 17 marca 2004 r. - Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.