Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 48/01
z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie zasad zaliczania semestru (roku) dotyczących studentów Uniwersytetu Gdańskiego odbywających studia za granicą na podstawie umów zawieranych z udziałem pracowników i jednostek organizacyjnych UG.

 1. Zasady ogólne
  Ogólne zasady zaliczania semestru (roku) dotyczące studentów przebywających czasowo w uczelniach zagranicznych winny opierać się na systemie przyjętym w programie SOCRATES, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której studenci wyjeżdżają na studia.
 1. Nie udziela się urlopu dziekańskiego na odbywanie studiów za granicą.
 2. Studia na uczelni zagranicznej są traktowane na równi ze studiami na Uniwersytecie Gdańskim.
 1. Semestr (rok) zaliczony na uczelni zagranicznej jest uznany za zaliczony na UG
 2. Suma godzin efektywnych1 zajęć zrealizowanych na uczelni zagranicznej uznawana jest jako godziny realizowane w ramach programu studiów na UG.
 3. W przypadku stosowania systemu punktów ECTS warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie na uczelni zagranicznej min. 30 punktów ECTS, zaliczenia roku - min. 60 punktów ECTS.
 4. W przypadku wyjazdu na okres krótszy niż semestr i uzyskanie przez studenta mniejszej liczby punktów ECTS, zaliczenie semestru następuje po uzupełnieniu brakujących punktów na Uniwersytecie Gdańskim w terminie wyznaczonym przez dziekana.
 1. Tryb i sposób zaliczania
 1. Student podejmujący studia na uczelni zagranicznej zobowiązany jest uzyskać zgodę dziekana na wyjazd. Dziekan określa szczegółowe zasady, tryb i terminy zaliczenia w uczelni macierzystej przedmiotów realizowanych za granicą.
 2. Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację umowy, na podstawie której student jest kierowany na uczelnię zagraniczną, winni przekazać listę studentów i programy studiów do wiadomości dziekana.
 3. Dziekan dokonuje zaliczenia semestru (roku) na podstawie dokumentacji przesłanej przez uczelnie zagraniczną.
 1. Przedmioty zaliczone na uczelni zagranicznej mogą być odliczane od limitu godzin przedmiotów fakultatywnych zapisanych w programie studiów na UG.
 2. Przedmiot obligatoryjny w programie studiów UG może być zaliczony przez dziekana na podstawie zrealizowania adekwatnego przedmiotu za granicą, po zasięgnięciu opinii prowadzącego taki przedmiot na UG.
 3. W przypadku zaliczenia za granicą większej liczby godzin zajęć, niż wymaga program semestru (roku) studiów na UG, nadwyżka ta może być odliczana od godzin fakultatywnych wyższego semestru (roku) studiów.
 4. Dziekan wpisuje do indeksu przedmioty zaliczone na uczelni zagranicznej nazwę przedmiotu w oryginalnym brzmieniu oraz przekładzie na język polski, liczbę godzin i oceny uzyskane przez studenta, po uprzednim przetransportowaniu ocen uzyskanych w uczelni zagranicznej na odpowiednie oceny wg. polskiej skali ocen.
 1. Dziekan ustala tryb i termin zaliczenia / egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów na UG, które przewidziane są w semestrze (roku), w czasie którego student przebywał za granicą.
 1. Zgodnie z par. 13, pkt 1 i 3 oraz par. 12, pkt 1 i 2 "Regulamin studiów UG" dziekan może, na podstawie przyznanych IOS, ITS lub indywidualnego planu i programu studiów, przenieść te przedmioty obligatoryjne na inny semestr (rok) studiów.
 2. Zgodnie z par. 30, pkt 3 dziekan może przedłużyć termin zaliczenia / egzaminu z tych przedmiotów w ramach danego semestru, aby umożliwić studentowi uzupełnienie brakujących przedmiotów.
 3. Zgodnie z punktem 5 b niniejszego projektu część przedmiotów obligatoryjnych może być uznana za zrealizowanie na podstawie programu z uczelni zagranicznej.
 1. Powyższe zasady mogą być stosowane odpowiednio w odniesieniu do studentów wyjeżdżających indywidualnie po uprzedniej akceptacji dziekana.

Przewodniczący Senatu     
Rektor    
prof. dr hab. Marcin Pliński


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [649 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.