Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 97/R/17
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiegoujednolica
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/R/11
z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1842 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 7 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3 studentowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej lub skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Obowiązek wykazania osiągnięć oraz właściwego zaświadczenia spoczywa na studencie, w przypadku braku odpowiednich dokumentów osiągnięcia wypisane we wniosku uznane zostaną za nieudowodnione pod rygorem nie wzięcia pod uwagę.”;

3) w § 7 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz członków rodziny rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o przychodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej. Dochód oblicza się na podstawie obwieszczenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;”;

4) w § 7 ust. 8 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)  przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.”;

5) w § 7 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”;

6) w § 7 ust. 10 pkt 5 lit b otrzymuje brzmienie:

„b)  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”;

7) w § 8 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w zależności od kryteriów określonych w niniejszym regulaminie oraz przyjętych przez Odwoławczą Komisję Stypendialną kryteriów, zawartych w podjętej na początku danego roku akademickiego przez Odwoławczą Komisję Stypendialną uchwale.

7. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w zależności od podjętej na początku roku akademickiego przez Odwoławczą Komisję Stypendialną uchwale mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:

1)    studia stacjonarne i niestacjonarne,

2)    studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,

3)    lata studiów.”;

8) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia w ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16.Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:”;

9) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Zmiany do niniejszego regulaminu stanowią podstawę sporządzenia tekstu jednolitego i wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 roku.”;

10) załączniki nr 3 (Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne) i nr 4 (Stawka stypendium rektora dla najlepszych studentów) – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;

11) uchyla się załącznik nr 8 „Wzór oświadczenia studenta lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2017 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.