Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 18/R/17
z dnia 01 marca 2017 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/R/11
z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.”;

2)      w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Środki przeznaczone na stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.