Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 80/R/16
z dnia 07 września 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/R/11
z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1)      w §§ 1-4 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 1. Formy pomocy materialnej

§ 1.

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:

1)   stypendium socjalnego,

2)   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3)   stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

4)   zapomogi.

Rozdział 2. Organy orzekające w sprawie pomocy materialnej

§ 2.

1.   Świadczenia, o których mowa w §1 pkt 1-3 i 4 przyznawane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną na wniosek studenta. Wzory wniosków stanowią załącznik nr 1 (wniosek o udzielenie pomocy materialnej) i nr 2 (wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów) do niniejszego regulaminu.

2.   Dziekan na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną, spośród studentów delegowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UG i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Pracowników uczelni deleguje Dziekan.

3.   Rektor na wniosek Parlamentu Studentów zaopiniowany przez Prorektora ds. Studenckich powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną, spośród studentów delegowanych przez Parlament Studentów UG i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Pracowników uczelni deleguje Prorektor ds. Studenckich.

4.   Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują odpowiednio Dziekan Wydziału i Prorektor ds. Studenckich.

5.   W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 odpowiednio Dziekan albo Prorektor ds. Studenckich mogą uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym regulaminem.

6.   Wnioski należy składać w dziekanacie właściwego Wydziału. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w §1 pkt 1-2 i 4 ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

7.   Studentowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania - przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

8.   Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w §1 są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.).

9.   Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są studentowi na piśmie za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie właściwego wydziału. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta.

10.Informacje o świadczeniach pomocy materialnej przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej Komisji oraz dacie wydania decyzji zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list studentów wg numerów albumu uprawnionych do tych świadczeń wraz z informacją, o której mowa w ust. 9 na tablicy informacyjnej w dziekanacie właściwego wydziału.

Rozdział 3. Tryb i zasady przyznawania środków finansowych

§ 3.

1.   Podziału środków finansowych, które Uczelnia otrzymała z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dokonuje na podstawie pełnomocnictwa Rektora w zakresie przekazanych mu kompetencji Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG i Samorządem Doktorantów.

2.   Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG:

1)   dokonuje podziału środków na poszczególne Wydziały;

2)   ustala próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego go do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w §1 pkt 1;

3)   ustala wysokość stawek stypendium socjalnego - w zależności od dochodu;

4)   ustala wysokość stawek stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych -w zależności od stopnia niepełnosprawności.

3.   Progi dochodu i stopnie niepełnosprawności wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendiów, o których mowa powyżej określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4.   Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w §1 pkt 1, 2 i 4 są przydzielane wydziałom na każdy semestr, według aktualnych potrzeb określonych w szczególności na podstawie liczby studentów pobierających te świadczenia w poprzednim roku akademickim.

5.   Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w §1 pkt 3 są przydzielane Wydziałom w każdym semestrze, proporcjonalnie do liczby studentów uprawnionych do ich otrzymywania na Wydziale.

6.   Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

7.   Potrzeby materialne studentów w zakresie świadczeń, o których mowa w §1 pkt 1-3 i 4, są zaspokajane ze środków przydzielanych wydziałom z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.

8.   Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, w zależności od przyjętych kryteriów, zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

9.   W przypadku przyznania pomocy materialnej na jeden semestr, decyzja o przyznaniu pomocy materialnej w następnym semestrze może opiewać na inną kwotę.

10.Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłaty świadczeń, o których mowa w §1 pkt 1-3 na semestr letni na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

10a. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 10 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

11.Wydziałowa Komisja Stypendialna dysponując przyznanymi środkami, nie może pominąć żadnej z form pomocy, na którą środki zostały przyznane, jak również podejmować decyzji niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4. Przepisy ogólne

§ 4.

1.   Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w §1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego.

2.   Stypendia, o których mowa w § 1 pkt 1-3 są przyznawane z uwzględnieniem ust. 4 na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Stypendia, o których mowa § 1 pkt 1 i 2, wypłacane są w listopadzie z wyrównaniem za październik a stypendia, o których mowa § 1 pkt 3 wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

3.   Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, ustala wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 3 w zależności od podanej przez Wydziałowe Komisje Stypendialne liczby studentów studiujących na danym kierunku.

4.   Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust. 20, § 9 ust. 5. Ponadto student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

5.   Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

6.   Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wraz z załącznikami w terminie określonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Stypendialną.

7.   Złożone w określonym terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.

8.   Jeżeli złożony we wskazanym terminie wniosek ma braki formalne, Wydziałowa Komisja Stypendialna wzywa studenta do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9.   Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

10.Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia, o których mowa w §1, tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub uczelni.

11.Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, o którym mowa w §1 pkt 3 oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia o którym mowa w art. 173 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

12.Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów.

13.Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych, jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi.

14.Student traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 1 od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

15.Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, student otrzymuje przelewem na wskazany rachunek bankowy. Student winien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek w dziekanacie właściwego Wydziału. Środki będą przelane na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 15 każdego miesiąca (w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków zostanie wykonany w dniu następnym).

16.Świadczenia nieodebrane lub zwrócone UG przez banki, zostaną zaksięgowane jako niepodjęte. Po upływie 36 miesięcy od dnia zaksięgowania środków jako niepodjęte, student traci prawo do odebrania świadczenia, a środki zasilają ponownie pulę Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.”;

2)      w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na podstawie pełnomocnictwa Rektora w zakresie przekazanych mu kompetencji Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 114). Wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie studenta nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 930), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.”;

3)      w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3:

1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)   ukończył 26. rok życia,

b)   pozostaje w związku małżeńskim,

c)   ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

d)  osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)   posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)   jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.”;

4)      w § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7.

1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:

1)   oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (na wniosku o pomoc materialną);

2)   oświadczenia studenta oraz pełnoletnich członków rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym o źródle dochodu. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 6 (oświadczenie studenta) i nr 7 (oświadczenie członków rodziny) do niniejszego regulaminu;

3)   zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się);

4)   zaświadczenia studenta oraz członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

5)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

6)   oświadczenia studenta oraz członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 8. Do oświadczenia należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo:

decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód - w przypadku osób rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku;

7)   inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, w tym:

a)   orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta,

b)   prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

c)   prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego orzekające rozwód lub separację,

d)  orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,

e)   zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa/dziecka studenta pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (posiadanie rodzeństwa/dziecka do siódmego roku życia należy poświadczyć kopią odpisu skróconego aktu urodzenia),

f)   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

g)   zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

h)   zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeżeli osiągał on dochód poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (dokumenty należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego),

i)    kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa potwierdzającą fakt zawarcia małżeństwa,

j)    kopię odpisu aktu zgonu potwierdzającą fakt śmierci członka rodziny.

2.   Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów. Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.

3.   W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem. W przypadku przedstawienia orzeczenia sądu wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie następującej treści: „Uprzedzony o odpowiedzialności prawnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie odpis orzeczenia sądu jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną". Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem należy przedłożyć:

1)   zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

2)   informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

4.   W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

5.   Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

6.   Umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

7.   Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

8.   Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta, powinna zostać należycie udokumentowana. Do wniosku należy dołączyć:

1)   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

2)   dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany- w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

3)   dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

9.   Za utratę źródła dochodu rozumie się:

1)   uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2)   utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3)   utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4)   utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5)   wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),

6)   utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7)   utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8)   utratę świadczenia rodzicielskiego,

9)   utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10)utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

10.Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie:

1)   zwiększenia się liczby członków rodziny,

2)   zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko pozostające na utrzymaniu,

3)   utraty dochodu,

4)   uzyskania przez dziecko bez względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane,

5)   uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowane:

a)   zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)   uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)   uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),

f)   uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)   uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h)   uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i)    uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

11.Studentowi, który zgodnie z ust. 10 uzyska prawo do otrzymywania pomocy materialnej, świadczenia określone w §1 pkt 1 i 4 zostają wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek o przyznanie stypendium.

12.Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów.

13.W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

14.Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.

15.Wydziałowa Komisja Stypendialna uchyla decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego gdy stwierdzi, że student otrzymał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych bądź nie zgłosił zmian stanu faktycznego, uzasadniających cofniecie lub obniżenie świadczenia. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonych lub pobranych od momentu zmian uzasadniających uchylenie decyzji podlegają zwrotowi.

16.W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym Regulaminie, Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej.

17.W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 16 Rektor, Dziekan albo Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

18.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

19.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.”;

5)      w § 8 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Ponadto wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane. Nie należy wpisywać osiągnięć objętych programem studiów oraz nie wymienionych w ust. 16. W przypadku zaświadczeń w języku obcym student zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie. W uzasadnionych przypadkach właściwa Wydziałowa Komisja Stypendialna może wezwać studenta do dostarczenia tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego.”;

6)      w § 8 ust. 16 pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie:

„c)opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

-     referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

-     prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.”;

7)      w § 8 ust. 16 pkt 4 lit b otrzymuje brzmienie:

„b)autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.”;

8)      w § 8 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.”;

9)      w § 8 skreśla się ust. 24;

10)  w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zmiany do niniejszego regulaminu stanowią podstawę sporządzenia tekstu jednolitego i wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 roku.”;

11)  załączniki nr 1, 2 oraz 5-8 do Regulaminu otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniami Rektora: nr 18/R/16 z dnia 15 lutego 2016 roku, nr 3/R/16 z dnia 11 stycznia 2016 roku, nr 96/R/15 z  dnia 28 września 2015 roku, 87/R/14 z dnia 25 września 2014 roku, nr 86/R/13 z dnia 27 września 2013 roku, 8/R/12 z dnia 16 lutego 2012 roku, nr 86/R/11 z dnia 28 listopada 2011 roku, nr 41/R/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku, nr 70/R/12 z dnia 1 października 2012 roku, nr 22/R/13 z dnia 12 lutego 2013 roku, nr 86/R/13 z dnia 27 września oraz zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.