Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 17/16
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiegozostała ujednolicona przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 99/R/16
z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 38/16
z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 31/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 37 ust. 1 pkt 7 w zw. § 134 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik nr 1 do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego)

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały, określający organizację i tok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim, oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktorantów.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr 31/12 Senatu UG z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim (z późniejszymi zmianami).

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.