Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 26/R/16
z dnia 08 kwietnia 2016 roku

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 99 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 120 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz §§ 17-20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności określa uchwała nr 19/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku ze zm.
 
§ 2.
  1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017 określają załączniki do niniejszego zarządzenia:
  1. Oprócz opłat określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, cudzoziemcy wnoszą opłaty za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysokości stanowiącej równowartość 3 000 euro;
2) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego - w wysokości stanowiącej równowartość 5 000 euro;
3) e-learningowe szkolenie BHP w indywidualnie ustalonym terminie - w wysokości stanowiącej równowartość 25 euro.
 
§ 3.
Za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia cudzoziemcy wnoszą opłaty w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora (obowiązują opłaty takie jak obywateli polskich).
 
§ 4.
Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
 
§ 5.
Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA i członków ich rodzin, odbywających studia na Uniwersytecie Gdańskim, obowiązują zasady oraz opłaty takie, jak obywateli polskich.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.