Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 5/R/16
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w Uniwersytecie Gdańskimzostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 4/R/18
z dnia 08 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw Europejskiej Karty Naukowca


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W celu uzyskania logo HR Excellence in Research powołuje się Komisję do spraw ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w Uniwersytecie Gdańskim w następującym składzie:

1)      prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor ds. Nauki, przewodniczący Komisji;

2)      dr Agnieszka Gajewicz, Wydział Chemii;

3)      prof. UG, dr hab. Jacek Winiarski, Wydział Ekonomiczny;

4)      prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, Wydział Filologiczny;

5)      prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, Wydział Historyczny;

6)      prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;

7)      dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, Wydział Nauk Społecznych;

8)      prof. UG, dr hab. Jan Andrzej Wendt, Wydział Oceanografii i Geografii;

9)      dr Krzysztof Czub, Wydział Prawa i Administracji;

10)  prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz, Wydział Zarządzania;

11)  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;

12)  mgr Maciej Ciemny, Samorząd Doktorantów;

13)  dr Katarzyna Świerk, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą;

14)  mgr Maciej Siwy – Biuro Prawne;

15)  mgr Anna Pauli –Dział Organizacyjny;

16)  mgr Izabela Raszczyk – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;

17)  mgr Julian Wierciński –Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi.

 

§ 2.

Do zadań Komisji, o której mowa w § 1 należy w szczególności:

1)      analiza wewnętrznych przepisów prawnych oraz zasad i praktyk obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim dotyczących wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w Uniwersytecie Gdańskim;

2)      przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta);

3)      przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o logo HR do Komisji Europejskiej.

 

§ 3.

Komisja wykona swoje zadania najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 51/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Strategii HR.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [297 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.