Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 87/R/14
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/R/11
z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego
Na podstawie art. 174 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz § 40 Statutu UG zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG z dnia 12 września 2011 roku ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:          
„6. Wnioski należy składać w dziekanacie właściwego Wydziału. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w §1 ust. 1-2 i 5 ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.”;

2) w § 3 ust. 6 dodaje się zdanie w brzmieniu:„Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.”;

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w §1 ust. 1-3 i 5, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie §5 ust 2, §8 ust. 20, §9 ust. 5. Ponadto student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.”;

4) w § 4 ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w §1 od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

14. Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w §1 niniejszego Regulaminu, student może odebrać osobiście w kasie Uniwersytetu Gdańskiego lub otrzymać przelewem na wskazane konto bankowe. W przypadku wyrażenia woli otrzymywania wskazanych świadczeń przelewem na konto, student winien złożyć stosowny wniosek w dziekanacie właściwego Wydziału (w szczególności dotyczy to studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programów wymiany studenckiej). Środki będą przelane na wskazane konto najpóźniej do 15 każdego miesiąca (w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków zostanie wykonany w dniu następnym).”;

5) w § 4 dodaje się ust 15 i 16 w brzmieniu:

„15. Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1-3 i 5 wypłacane są w kasie, przez 6 dni roboczych od 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy wyżej określony termin będzie dniem wolnym od pracy, wypłata zostanie przesunięta na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

16. Świadczenia nieodebrane zgodnie z terminem ustalonym w ust. 15, zostaną zaksięgowane jako niepodjęte. Po upływie 36 miesięcy od dnia zaksięgowania środków jako niepodjęte, student traci prawo do odebrania świadczenia, a środki zasilają ponownie pulę Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.”;

6) w § 6 ust. 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na podstawie pełnomocnictwa Rektora w zakresie przekazanych mu kompetencji Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1456 ze zm.). Wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie studenta nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 2, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)   świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2)   stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)   funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b)   niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c)   umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572),

4)   świadczeń pomocy materialnej przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

5)   stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, ze zm),

4.   Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3:

1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)   ukończył 26. rok życia,

b)   pozostaje w związku małżeńskim,

c)   ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. ust. 2 pkt 2, lub

2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)   posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)   jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:

1)         oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (na wniosku o pomoc materialną);

2)         zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych rodziców (opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu wysokości należnego podatku. Dodatkowo informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, należy udokumentować zaświadczeniem z ZUS lub zakładu pracy;

3)         zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów, w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

4)         oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego. Do oświadczenia należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo:

decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód - w przypadku osób rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku;

5)         inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, w tym: orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (posiadanie rodzeństwa do siódmego roku życia należy poświadczyć kopią aktu jego urodzenia), zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.    Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów. Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.

3.   W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów bądź ugody sądowej, ugody zawartej przed mediatorem lub oświadczenia zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie następującej treści: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną". Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji a także o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów. W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

4.    Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 ze zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

5.    Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta (w szczególności utrata lub uzyskanie dochodu np. w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny itp. lub śmierci żywiciela rodziny), powinna zostać należycie udokumentowana. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

2) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

3) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

6.   Za utratę źródła dochodu rozumie się:

1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)

6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

7.   Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie:

1) zwiększenia się liczby członków rodziny,

2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26. lat przez dziecko pozostające na utrzymaniu,

3) utraty dochodu,

4) uzyskania przez dziecko bez względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane,

5) uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalne z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

8.    Studentowi, który zgodnie z ust. 7 uzyska prawo do otrzymywania pomocy materialnej, świadczenia określone w §1 ust. 1 i 5 zostają wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek o przyznanie stypendium.

9.    Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów.

10.  Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).

11.  Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się kopią odpisu skróconego aktu małżeństwa.

12.  Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.

13.  W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie:

1) na podstawie dochodów drugiego rodzica z ostatniego roku podatkowego przed złożeniem wniosku i ewentualnej renty rodzinnej (o ile taka studentowi lub rodzeństwu studenta przysługuje),

2) na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód.

14.  Fakt śmierci rodzica studenta należy udokumentować kopią aktu zgonu.

15.  Wydziałowa Komisja Stypendialna uchyla decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego gdy stwierdzi, że student otrzymał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych bądź nie zgłosił zmian stanu faktycznego, uzasadniających cofniecie lub obniżenie świadczenia. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonych lub pobranych od momentu zmian uzasadniających uchylenie decyzji podlegają zwrotowi.

16.  W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

17.  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym Regulaminie, Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej.

18.  W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 17 Rektor, Dziekan albo Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

19.  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

20.  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.”;

 

8) w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1.             Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.

2.    Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim może otrzymać jedno stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

3.    Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.

4.    Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Środki przeznaczone na stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

5.   Procentowa liczba studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium Rektora dla najlepszych studentów obliczana jest od faktycznej liczby studentów na danym kierunku studiów w dniu przyznawania świadczenia.

6.   Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w zależności od kryteriów określonych w niniejszym regulaminie oraz przyjętych przez Wydziałową Komisję Stypendialną kryteriów, zawartych w podjętej na początku danego roku akademickiego przez Wydziałową Komisję Stypendialną uchwale.

7. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w zależności od podjętej na początku roku akademickiego przez Wydziałową Komisję Stypendialną uchwały mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:

1) studia stacjonarne i niestacjonarne,

2) studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,

3) lata studiów.

8. Wydziałowe Komisje Stypendialne przyznają stypendia Rektora dla najlepszych studentów na podstawie procentowego podziału:

1) do 60% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane za wysoką średnią ocen,

2) do 30% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,

3) do 10% liczby przyznanych stypendiów stanowią stypendia przyznane przez na podstawie odwołań.

9. Średnia ocen uzyskanych na danym roku i kierunku studiów jest podstawą do sporządzenia listy rankingowej studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium Rektora. W przypadku, gdy więcej niż 6% studentów danego kierunku posiada taką samą średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium - wysokość średniej zostanie podwyższona.

10. Wydziałowe Komisje Stypendialne w pierwszej kolejności rozpatrują wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

11.  W przypadku, gdy na kierunku nie ma wystarczającej liczby studentów ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wybitnych osiągnięć: naukowych, artystycznych lub sportowych; niewykorzystane środki można przeznaczyć na stypendia za wysoką średnią ocen.

12.Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna stawka kwotowa stypendium Rektora dla najlepszych Studentów, która jest ustalana na początku semestru lub roku akademickiego przez Prorektora ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, w zależności od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia. Informację o liczbie studentów dla Prorektora ds. Studenckich przygotowują Wydziałowe Komisje Stypendialne.

13.Wyczerpanie środków przeznaczonych na stypendium Rektora dla najlepszych studentów może stanowić negatywną przesłankę decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej o ich przyznaniu.

14.Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta obliczana jest zgodnie z Regulaminem Studiów UG.

15.We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów. Ponadto wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane. Nie należy wpisywać osiągnięć objętych programem studiów oraz nie wymienionych w §8 ust. 16.

16.  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

1) wysoką średnią ocen,

2) wybitne osiągnięcia naukowe:

a) publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

- artykuł w czasopiśmie recenzowanym,

- artykuł lub rozdział w książce,

- artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,

- publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

- artykuł w zeszycie naukowym,

- publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Nie uwzględnia się artykułów lub publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub druku.

b) nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych

i ogólnopolskich:

- otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,

- otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe.

c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

- referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

- prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

d) uzyskane patenty lub wzory użytkowe.

3) wybitne osiągnięcia sportowe:

a) zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:

- indywidulanie,

- drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,

b) reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

c) wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,

d) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

e) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.

4) wybitne osiągnięcia artystyczne:

a) zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

b) czynne uczestnictwo w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

17.  O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

18.  O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

19.  O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w ust. 1 oraz w określonym przez Dziekana właściwego Wydziału terminie złożył indeks studiów pierwszego stopnia.

20.  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

21.  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom rozliczającym rok akademicki po terminie 30 września, chyba, że termin rozliczenia roku akademickiego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie rozliczenia roku nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

22.  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.

23.  Studentowi podejmującemu studia w Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów w następnym roku akademickim pod warunkiem pełnego rozliczenia poprzednich lat studiów (według programów studiów obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim).

24.  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów”.

 

§ 2

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora: nr 86/R/13 z dnia 27 września 2013 roku, 8/R/12 z dnia 16 lutego 2012 roku, nr 86/R/11 z dnia 28 listopada 2011 roku, nr 41/R/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku, nr 70/R/12 z dnia 01 października 2012 roku, nr 22/R/13 z dnia 12 lutego 2013 roku, nr 86/R/13 z dnia 27 września oraz zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Rektora

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.