Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 65/14
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 4 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

 

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 27 ust. 1:
    1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie;”;
    2. pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;”;
    3. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.”;
  2. § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Student przygotowuje pracę dyplomową i po jej złożeniu zdaje egzamin dyplomowy. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy są traktowane jako część planu ostatniego okresu rozliczeniowego studiów.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

 

z upoważnienia Rektora

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

prof. dr hab. Mirosław Szreder


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [44 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.