Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 51/R/14
z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie opłat za studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015zostało zmienione przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 91/R/14
z dnia 01 października 2014 roku
w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora nr 71/R/14, zarządzenia Rektora nr 102/R/13 oraz zmiany zarządzenia Rektora nr 51/R/14


zostało wykonane przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 64/14
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Na podstawie artykułu 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku ze zm. w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - zarządza się, co następuje:
 
§ 1
  1. Osoby podejmujące studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2014/2015 wnoszą opłatę za zajęcia dydaktyczne w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Opłata za studia podyplomowe wnoszona jest w formie opłaty semestralnej w terminie określonym przez kierownika studiów podyplomowych. Słuchacz może złożyć u kierownika studiów podyplomowych wniosek o rozłożenie opłaty semestralnej na raty nie później niż na tydzień przed terminem dokonania pierwszej wpłaty. 
 
§ 2
Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla słuchaczy studiów podyplomowych określa odrębne zarządzenie Rektora.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [47 kB]
Opłaty za studia podyplomowe
wielkość: [156 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.