Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 33/14
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 4 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
 
§ 1.
W załączniku do uchwały nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przebieg studiów dokumentuje się w formie elektronicznej lub w indeksie w formie papierowej i w karcie okresowych osiągnięć, jeśli indeks i karta zostały wydane studentowi. Przepisy § 28 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, § 29 ust. 3, § 44 ust. 2 pkt 2 oraz § 48 pkt 3 stosuje się odpowiednio do przyjętej formy dokumentowania. W przypadku elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów, przepisu § 44 ust. 3 pkt 2 nie stosuje się.”;
 
2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, które rada wydziału określiła w planie studiów lub programie kształcenia jako obowiązkowe.”;
 
3) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Student, który spełnił wymogi przewidziane w planie studiów i programie kształcenia dla danego okresu rozliczeniowego (uzyskał wymagane zaliczenia, złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS oraz uzyskał zakładane efekty kształcenia), uzyskuje zaliczenie tego okresu. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego okresu rozliczeniowego jest wpis na ten okres rozliczeniowy, dokonywany przez dziekana.”;
 
4) § 13 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku, gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, studentowi, który otrzymał ocenę niedostateczną albo nie otrzymał żadnej oceny przysługuje odwołanie albo wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć do kierownika katedry w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
2. Kierownik katedry w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć:
1) uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin do ich zaliczenia;
2) uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć, wyznacza termin tego zaliczenia oraz skład komisji;
3) nie uwzględnia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć.
3. W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia, o których mowa w ust. 1 jest kierownik katedry, właściwym w sprawie przyjęcia i rozstrzygnięcia odwołania albo wniosku jest dziekan.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, w porozumieniu z dziekanem i kierownikiem katedry, może dokonać zaliczenia zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu, prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego.”;
 
5) § 14 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan.
2. Student ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie egzaminu albo utracił taki termin. Student traci termin w przypadkach: niedopuszczenia do egzaminu z przyczyny określonej w przepisach ust. 1 w związku z par. 13 ust. 1, albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie.
3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
4. Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą dziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą dziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.”;
 
6) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Brak wpisu w protokole zaliczenia przedmiotu świadczy o braku zaliczenia danych zajęć, chyba że wpis nie został dokonany z przyczyn niezależnych od studenta.”;
 
7) § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) powtarzaniu przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym, albo”;
 
8) § 20 otrzymuje brzmienie: „1. Student, który nie spełnił wymogów, o których mowa w przepisie § 12 ust. 2 może złożyć do dziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, w której zgodnie z planem studiów i programem kształcenia są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.
2. Dziekan udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeśli:
1) dług punktowy ECTS studenta nie przekracza liczby punktów ECTS określonej przez radę wydziału zgodnie z ust. 3;
2) plan studiów i program kształcenia dopuszczają możliwość studiowania w następnym okresie rozliczeniowym pomimo niezaliczenia przedmiotów.
Zezwolenie dziekana jest podstawą wpisu studenta na następny okres rozliczeniowy.
3. Rada wydziału właściwa dla danego kierunku lub specjalności określa liczbę punktów ECTS, której przekroczenie w danym semestrze oraz roku nie pozwala na ubieganie się przez studenta o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym (maksymalny dług punktowy ECTS).
4. Student powtarzający okres rozliczeniowy nie może ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym.”;
 
9) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Student, który po raz pierwszy powtarza ten sam okres rozliczeniowy, jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Właściwy kierownik katedry w porozumieniu z prowadzącym zajęcia może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam okres rozliczeniowy z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.”;
 
10) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Student, za zgodą dziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów ujętych w planie studiów lub programie kształcenia w kolejnych okresach rozliczeniowych (studiowanie awansem).”;
 
11) w § 22 dodaje się ust. 3: „3. Kryteria zgody, o której mowa w ust. 1, określa rada wydziału, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z planu studiów i programu kształcenia.”;
 
12) w § 23 ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie: „Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów kształcenia wyraża się w ocenach według następującej skali.”;
 
13) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Plany studiów i programy kształcenia uchwalane przez radę wydziału mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 sposoby wyrażania osiągnięć studenta.”;
 
14) § 24 otrzymuje brzmienie: „Wszystkim zajęciom, w tym studenckim praktykom zawodowym, przewidzianym w planach studiów i programach kształcenia przydziela się określoną liczbę punktów ECTS, zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia w UG. Przydział punktów zatwierdza rada wydziału w planie studiów i programie kształcenia.”;
 
15) § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wyniki egzaminów lub zaliczeń ogłasza się w Portalu Studenta UG w terminie określonym przez Rektora.”;
 
16) w § 27 ust. 1 pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „w przypadku, gdy plan studiów lub program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej):”;
 
17) § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada wydziału może wyznaczyć na promotora studenta przygotowującego pracę magisterską osobę posiadającą stopień naukowy doktora. Przepis § 10 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.”;
 
18) § 28 otrzymuje brzmienie: „1. Student składa pracę dyplomową i indeks we właściwym dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia.
2. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczanego przez dziekana spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Promotor i recenzent składają w dziekanacie pisemną ocenę pracy, w terminie określonym przez dziekana.
4. Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
5. Rada wydziału może określić terminy inne od wymienionych w ust. 1 i ust. 4, w celu dostosowania ich do planu studiów i programu kształcenia na danym kierunku lub specjalności.
6. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
7. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4, dziekan skreśla studenta z listy studentów.
8. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim okresie rozliczeniowym studiów.
 
19) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Rada wydziału może określić inną formę egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia.”;
 
20) w § 30 uchyla się ust. 2;
 
21) § 32 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) średnia ocen przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w przepisach § 23 ust. 3 i ust. 4;”;
 
22) w § 32 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Ostateczny wynik oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”;
 
23) § 32 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) średnia ocen przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w przepisach § 23 ust. 3 i ust. 4;”;
 
24) w § 32 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Ostateczny wynik oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”;
 
25) w § 32 ust. 5 tabela otrzymuje brzmienie: „
Ostateczny wynik studiów Ocena na dyplomie
4,51 – 5,00 bardzo dobry
4,21 – 4,50 dobry plus
3,71– 4,20 dobry
3,21 – 3,70 dostateczny plus
do 3,20 dostateczny
”;
 
26) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Student może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na kolejny okres rozliczeniowy, po wcześniejszym –  niż przewidziany w planie studiów lub programie kształcenia –  zaliczeniu okresu rozliczeniowego.”;
 
27) w § 35 dodaje się ust. 5: „5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studiowanie według indywidualnego programu kształcenia może nastąpić wcześniej niż w terminach wskazanych w ust. 3.”;
 
28) § 44 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) o których mowa w przepisie § 30 ust. 5.”;
 
29) § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może ubiegać się o wznowienie studiów na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów i nie wcześniej niż od następnego okresu rozliczeniowego.”;
 
30) w § 46 dodaje się ust. 2: „2. Dziekan rozstrzyga wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:
1) przyczynę skreślenia;
2) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
3) termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem a złożeniem wniosku;
4) skalę różnic programowych wynikających z ewentualnych zmian planu studiów lub programu kształcenia;
5) dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.”.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.
 
§ 3.
W stosunku do studentów, którym do dnia 1 października 2014 roku udzielono warunkowego zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [341 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.