Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 105/R/13
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/R/13 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014zmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 35/R/13
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 43 ust. 3 i art. 99 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz §§ 17-20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 35/R/13 Rektora UG z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014 załącznik nr 1 „Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA bądź nie posiadają Karty Polaka” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie wobec studentów, którzy rozpoczną studia od 1 stycznia 2014 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.