Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 87/R/13
z dnia 01 października 2013 roku

w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014uchyla
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 71/R/12
z dnia 01 października 2012 roku
w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki UG) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się cennik usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący w roku akademickim 2013/2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 71/R/12 Rektora UG z dnia 01 października 2012 roku w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.