Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 39/R/13
z dnia 04 kwietnia 2013 roku

w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiegozostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 107/R/14
z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie Księgi identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego


zostało zmienione przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 51/R/13
z dnia 27 maja 2013 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/R/13 Rektora UG w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego


zastępuje
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 42/R/05
z dnia 16 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia „Identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i § 40 Statutu UG, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W celu umocnienia wizerunku Uczelni oraz unifikacji i standaryzacji projektów graficznych związanych z Uniwersytetem Gdańskim wprowadza się Księgę identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Księga, o której mowa w ust. 1, stanowi zbiór standardów i reguł odnoszących się do przyjętego przez Uniwersytet Gdański znaku graficznego oraz elementów tworzących spójny system identyfikacji wizualnej Uczelni takich jak kolorystyka, typografia czy charakterystyczne elementy graficzne, które są wykorzystywane zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 42/R/05 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 


Otwarte pliki szablonów poszczególnych projektów graficznych w wersji Corel Draw są dostępne w Biurze Promocji UG: tel. (58) 523 25 55 lub 25 51, e-mail: promocja@ug.edu.pl


Załączniki

Księga Identyfikacji Wizualnej UG
wielkość: [38993 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.