Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/R/12
z dnia 14 września 2012 roku

w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskimzostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 75/R/13
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim


uchyla
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 80/R/10
z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2009 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128; poz. 897) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz.1347 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim, z wyjątkiem tych studentów, którzy takie szkolenie na Uniwersytecie Gdańskim już odbyli, nie wcześniej jednak niż w roku akademickim 2008/2009.
 2. Wprowadza się obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2012/2013.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyto skrótu „BHP”, należy przez to rozumieć Bezpieczeństwo i Higienę Pracy.

 

§ 3

 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 powinno być przeprowadzone w ramach zajęć dydaktycznych, w formie wykładów, ćwiczeń lub seminariów w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dydaktyczne. Ramowy program szkolenia studentów i uczestników studiów doktoranckich określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Szczegółowy zakres szkolenia opracowuje Dziekan Wydziału lub osoba przez niego upoważniona, posiadająca odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia oraz posiadająca aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Zaliczenie szkolenia BHP odbywa się na platformie e-learningowej dla studentów i doktorantów z następujących Wydziałów: Ekonomii, Filologicznego, Historycznego, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Zarządzania, oraz studentów i doktorantów z kierunku Matematyka i Informatyka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
 4. Szkolenie z zakresu BHP odbywa się w formie zajęć stacjonarnych dla studentów i doktorantów z następujących Wydziałów: Biologii, Chemii, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Oceanografii i Geografii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z wyłączeniem kierunków Matematyka oraz Informatyka.
 5. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem bez oceny. Za zaliczenie szkolenia nie przyznaje się studentowi punktów ECTS.
 6. Dla studentów i doktorantów wymienionych w ust. 3, zaliczeniem szkolenia BHP jest pozytywnie zdany test na platformie e-learningowej. Pozytywne zaliczenie testu BHP jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów.
 7. Dla studentów i doktorantów wymienionych w ust. 4 za zaliczenie szkolenia BHP uważa się udział w zajęciach stacjonarnych poświadczony podpisem uczestnika oraz spełnienie pozostałych wymagań określonych przez prowadzącego.
 8. Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia BHP przez studenta musi zostać potwierdzone wpisem do indeksu oraz do karty okresowych osiągnięć. Wpisu dokonuje Dziekan lub osoba przez niego upoważniona na podstawie wygenerowanego protokołu z Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST, który następnie podpisuje Dziekan lub upoważniony przez niego pracownik.
 9. Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia BHP przez uczestnika studiów doktoranckich musi zostać potwierdzone wpisem do indeksu. Wpisu dokonuje Dziekan lub osoba przez niego upoważniona na podstawie wygenerowanego protokołu z Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST, który następnie podpisuje Dziekan lub upoważniony przez niego pracownik.
 10. W przypadku niezaliczenia testu na platformie e-learningowej zarówno studentowi jak i doktorantowi przysługuje prawo zdawania testu poprawkowego na platformie
  e-learningowej.
 11. W przypadku niezaliczenia szkolenia o rozszerzonym zakresie w formie tradycyjnej zarówno studentowi, jak i doktorantowi przysługuje prawo terminu poprawkowego.
 12. Sposób odbywania szkolenia i zaliczanie testu BHP w formie e-learningu określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 80/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [260 kB]
zalączniki do Zarządzenia
wielkość: [56 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.