Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 73/12
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiegozmienia
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu Studiów UG


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 4 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz drugi specjalista z tej samej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W charakterze obserwatora, na wniosek dziekana lub studenta, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.”;
  2. § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni, w tym zagranicznej, może nastąpić za zgodą dziekana wydziału uczelni macierzystej, w przypadku, gdy stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwalają na podjęcie studiów co najmniej na drugim okresie rozliczeniowym.”;
  3. § 42 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) długotrwałej choroby (urlop zdrowotny);”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [92 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.