Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 12/12
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie Regulaminu Studiów UGzostała uchylona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 20/15
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


została ujednolicona przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 92/R/14
z dnia 07 października 2014 roku
w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 65/14
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 33/14
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 73/12
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego


uchyla
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 4/07
z dnia 22 lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


Niniejsza Uchwała Senatu nie obowiązuje.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 1 i ust. 2 i art. 160 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 6 i § 128 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do uchwały, określający organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

 

§ 2.

Przepisy Regulaminu, o którym mowa w § 1 stosuje się również do spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG (z późniejszymi zmianami).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.