Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 13/R/11
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiegointerpretuje
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 22/R/10
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości”


uchyla
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 32/R/07
z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
 

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z zarządzeniem nr 22/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie "Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości" zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Przy wynajmie pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego stosuje się wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz stawki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór umowy stosuje się przy wynajmach powyżej 500 zł netto. W pozostałych przypadkach wynajem odbywa się na podstawie wniosków w formie pisemnej o wynajęcie pomieszczenia/powierzchni. We wniosku należy podać następujące informacje:
  • termin (datę/czas trwania) przewidywanego najęcia,
  • rodzaj i wielkość sali lub wskazanie przewidywanej liczby uczestników,
  • wymagania techniczne i sprzętowe,
  • osobę odpowiedzialną za przebieg najmu pomieszczenia/powierzchni (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy),
  • dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT,
  • nazwa produktu w przypadku akcji promocyjnych,
  • forma reklamy,
  • aranżacja stoiska,
  • treść plakatów, ulotek i innych folderów reklamowych w wersji elektronicznej.

Wniosek adresowany do Kierownika Działu Administracji i Transportu UG składa się w obiekcie, w którym ma zostać wynajęte pomieszczenie/powierzchnia. Po dokonaniu wyceny oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana, Administrator Zespołu Obiektów przesyła wniosek do Działu Administracji i Transportu UG w celu wystawienia faktury VAT.

 1. W przypadku odstąpienia od najmu przez najemcę na 3 dni przed planowanym wynajmem, Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do naliczenia najemcy kary umownej w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z cennikiem.

§ 2

 1. W uzasadnionych przypadkach, Kanclerz UG lub Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych na podstawie udzielnego pełnomocnictwa może udzielić najemcy zniżki w opłacie za wynajem pomieszczeń/powierzchni z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. O obniżenie odpłatności mogą ubiegać się:
  1. pracownicy UG oraz jednostki organizacyjne wymienione w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego i Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. koła naukowe i organizacje studenckie ujęte w Rejestrze prowadzonym przez Prorektora ds. Studenckich UG i posiadające pozytywną opinię Dziekana oraz ich opiekuna,
  3. organizacje pożytku publicznego,
  4. organy administracji publicznej,
  5. inne podmioty, w tym osoby fizyczne, w społecznie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 3

Do wniosków dotyczących najmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczas obowiązujące zasady.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 32/R/07 roku Rektora UG z dnia 30 maja 2007 (z późn. zm) w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

cennik
wielkość: [43 kB]
Kopia do wydruku
wielkość: [129 kB]
wzór umowy
wielkość: [49 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.