Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 11/R/11
z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 22/R/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości”zmienia
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 22/R/10
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości”


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Rektora UG nr 22/R/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości” wprowadza się następujące zmiany:

  1. po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a

Opłaty za najem obiektów sportowych Uniwersytetu Gdańskiego

  1. W przypadku najmu lub dzierżawy obiektów sportowych UG, w tym wyposażenia i sprzętu, decyzję o pozwoleniu podejmuje Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  2. Szczegółowe zasady najmu i dzierżaw reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wynajmu obiektów sportowych oraz wypożyczania sprzętu sportowo-turystycznego.”;
  3. w § 8 ust.1 dodaje się pkt f w brzmieniu:

„f) dla obiektów sportowych – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”.

 

§ 2

Tekst jednolity „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości” zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [81 kB]
Zasady polityki cenowej UG oraz tryb zbywania nieruchomości
wielkość: [133 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.