Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 59/R/09
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UGujednolica
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 4/07
z dnia 22 lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie § 40 Statutu UG zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się jednolity tekst Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG.
1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów UG stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Senatu UG nr 17/08 z dnia 28 lutego 2008 roku, nr 59/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku oraz nr 22/09 z dnia 26 marca 2009 roku.
2. Wprowadza się jednolity tekst Regulaminu Studiów UG w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [64 kB]
Regulamin Studiów (Tekst jednolity)
wielkość: [122 kB]
Study Regulations (tekst jednolity)
wielkość: [207 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.