Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Senat UG

Wewnętrzne akty prawne

Skład osobowy

Przydatne


 Lista wszystkich aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 33/R/05
z dnia 07 listopada 2005 roku

w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Gdańskimzostało uchylone przez
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 14/R/17
z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim


Niniejsze Zarządzenie Rektora nie obowiązuje.

Na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych

§ 2

 1. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, z wyłączeniem organizacji studenckich działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 2. Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr organizacji studenckich jest prorektor ds. studenckich. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny.
 3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni.
 4. Od decyzji prorektora ds. studenckich w sprawie rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej, jej członkom założycielom przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej składa grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 5 osób. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. nazwę organizacji i jej siedzibę,
 2. imiona i nazwiska studentów - członków założycieli ze wskazaniem wydziału i roku studiów,
 3. imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych spośród członków założycieli do dokonania czynności związanych z rejestracją organizacji.

2. Do wniosku należy dołączyć statut (regulamin, deklarację założycielską), program i zakres działania organizacji, a w przypadku koła naukowego opinię dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry), przy którym koło ma działalność, dotyczącą zgodności programu koła z programem naukowo-badawczym wydziału (instytutu, katedry) wraz ze wskazaniem opiekuna naukowego koła i możliwości finansowania jego działalności.

§ 4

1. Statut, o którym mowa w § 3 ust. 2 powinien określać:

 1. nazwę organizacji i jej siedzibę,
 2. cele i zadania organizacji,
 3. osoby, które mogą być członkami organizacji,
 4. władze organizacji, zakres kompetencji, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji,
 5. warunki i sposób rozwiązania organizacji na podstawie uchwały organizacji,
 6. tryb uchwalania statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) i jego zmian.

2. Statut może zawierać inne postanowienia, niezbędne do unormowania działalności uczelnianej organizacji studenckie

§ 5

O rejestracji organizacji prorektor ds. studenckich zawiadamia osoby upoważnione, o których mowa w § 3 ust. l pkt. 3, zaś w przypadku koła naukowego również dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry), przy którym koło działa w terminie 14 dni od daty wpisu do rejestru.

§ 6

1. Do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, prowadzonego przez prorektora ds. studenckich wpisuje się:

 1. nazwę organizacji,
 2. nazwiska członków założycieli ze wskazaniem nazwy wydziału i roku studiów,
 3. datę rejestracji organizacji,
 4. siedzibę i nazwę organizacji,
 5. aktualny skład osobowy władz organizacji,
 6. informację o likwidacji organizacji.

2. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1 załącza się statut (regulamin, deklarację założycielską) oraz program i zakres działania uczelnianej organizacji studenckiej.

§ 7

1. Uczelniana organizacja studencka może ulec likwidacji na podstawie uchwały organizacji lub rozwiązania przez senat uczelni.
2. Senat uczelni, na wniosek prorektora ds. studenckich rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) organizacji.

§ 8

W razie rozwiązania organizacji studenckiej, prorektor ds. studenckich zarządza utworzenie komisji likwidacyjnej.

§ 9

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/R/97 dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG


Załączniki

Kopia do wydruku
wielkość: [227 kB]

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
16.12.2011 r.